Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Dopalacze kradną życie" - dotacja w wysokości 100.000 zł.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

 

 „Dopalacze kradną życie”

 

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. przygotowanie i prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa dotyczących przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież oraz promowanie mody na niezażywanie dopalaczy,
 2. przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących rozpoznawania przez rodziców i opiekunów dziecka sytuacji zażycia dopalaczy, a także zasad postępowania rodziców lub opiekunów dziecka w takich sytuacjach,
 3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa upowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjnych na temat odpowiedzialności karnej oraz podmiotów udzielających wsparcia we wskazanym obszarze.

 

Zadanie to ma na celu przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej pod nazwą „Dopalacze kradną życie” dotyczącej przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież, która powinna wpisywać się w kampanię realizowaną przez MSW i KGP o tej samej nazwie. Kampania powinna dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Realizacja zadania powinna przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków zażywania przez dzieci i młodzież dopalaczy, m.in. poprzez promowanie mody na niezażywanie dopalaczy, przekazywanie informacji o szkodliwości zażywania tego typu substancji, budowaniu wśród dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości oraz umiejętności wyrażania postaw asertywnych w stosunku do dopalaczy, np.: w formie warsztatów, szkoleń, konkursów.

Zadanie ma także obejmować przygotowanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych dotyczących rozpoznawania symptomów zażycia przez dziecko substancji psychoaktywnych, zasad postępowania rodziców lub opiekunów w takich sytuacjach, a także odpowiedzialności karnej oraz podmiotów udzielających wsparcia także w sytuacjach, gdy z jakichkolwiek powodów zachodzi podejrzenie, że dziecko takie substancje zamierza zażyć. Te działania powinny przyczynić się do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań we wskazanym obszarze.

 

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł).

 

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

 

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2015 r.:

 • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Dopalacze kradną życie”,
 • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

 

 6. WYMOGI FORMALNE

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 19 sierpnia 2015 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg
  z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania
   w części merytorycznej (wskazując rodzaj kosztów jako czynność pracowników należy wskazać dane osoby, która będzie ją realizowała);
  • koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów zadania;
  • zatrudnia etatowego koordynatora projektu, który zagwarantuje rzetelną obsługę administracyjną oraz koordynatora finansowego;
  • jest wiarygodny pod względem finansowym;
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
 • dane realizatora zadania,
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
  z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
 • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
 • termin przygotowania i upowszechnienia materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 • nowatorskie sposoby realizacji zadania,
 • komplementarność zaplanowanych działań z kampanią MSW i KGP pod nazwą „Dopalacze kradną życie”,
 • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).
 • W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 76 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa
  w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Przebieg prac komisji:
 • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego,
 • Departament Porządku Publicznego przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
 • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
 • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
 • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
 • Minister Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
 • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej MSW.   

 

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSW kwota w wysokości:

 • w roku 2013:
 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci
  i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
 • 99.930 zł. na realizację zadania „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku
  z przemocą w rodzinie” (zadanie realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).
 • w roku 2014:
 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci
  i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
 • 200.000 zł na realizację zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
 • w roku 2015:
 • 100.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej” (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 160.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).

 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres:

Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/845-18-20.

Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: marta.pilarska@msw.gov.pl

W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

 

10. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.07.2015
Data modyfikacji 29.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Czyżak - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry