Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2015 roku.”

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
dot. realizacji zadania publicznego
pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2015 roku.”

 

Minister Spraw Wewnętrznych, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
w 2015 roku.

Termin składania ofert upłynął w 25 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. 11 maja 2015 r. Warunek ten spełniło 12 podmiotów przesyłając 13 ofert.

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym - zgodnie z określonymi
w treści ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu, czy oferty złożono na odpowiednich formularzach oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje, oświadczenia i załączniki zgodnie z treścią ogłoszenia. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert.

Wynikiem tych prac było wyodrębnienie 4 najkorzystniejszych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert.

W dniu 22 czerwca 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o zatwierdzeniu wyników postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wsparciu zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2015 r.” następującym podmiotom:

  1. Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 30.000 zł;
  2. Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 22.200 zł;
  3. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  - dotacja w kwocie 19.264 zł;
  4. Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja w kwocie 15.200 zł. 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2015
Data modyfikacji 22.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności
Osoba udostępniająca informację:
Magda Serafin Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Magda Serafin
do góry