Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2015 roku”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
„Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa  wodnego w 2015 roku”

Minister Spraw Wewnętrznych zwany dalej Ministrem, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2015 roku.

1. Nazwa zadania

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2015 roku w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U.poz.747). Zgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z ustępem 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych minister właściwy do spraw wewnętrznych może dofinansowywać wyłącznie organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2015 roku w ustawie budżetowej na 2015 rok, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 23 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz.153), Minister zaplanował kwotę 150.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie zadania konkursowego, w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy podmioty, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3.4. Do złożonej oferty należy dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań finansowych.

3.5. Złożona oferta powinna zawierać oświadczenie o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.

3.6. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty dotacji będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu.

3.8. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie o dofinansowanie konkursowego zadania.

3.9. Oferent, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze jego oferty, a przed zawarciem umowy, w przypadku przyznania kwoty dotacji w innej wysokości, niż była wnioskowana w ofercie, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania. Niezłożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.

3.10. Oferentowi, z tytułu przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i tym samym zobowiązania do złożenia korekty kosztorysu, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatorów konkursu.

3.11. Kwota dotacji przyznanej w ramach umowy, nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez Oferenta.

3.12.1. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą koszty, które:

  1. są niezbędne do realizacji zadania,
  2. zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy lub rachunku bankowego oferenta na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego),
  3. są udokumentowane dowodami księgowymi,
  4. zostały poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia, określonego w umowie terminu, zakończenia realizacji zadania,
  5. zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

            a)      wynagrodzenia dla osób szkolących,  

            b)      zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia,

            c)      zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,

            d)      koszt wynajmu i korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych do realizacji zadania.

 

Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na:

- szkolenie osób, które nie spełnią warunków, o których mowa w punkcie 4.4.

- finansowanie kosztów stałej działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jak również na zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo budowlane, a także na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu nie związanych z realizacją dofinansowanego zadania.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie terminu zakończenia realizacji zadania, nie później niż do 31 grudnia 2015 roku.

4.2. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

4.3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną  wymagane do szkolenia i egzaminowania ratowników wodnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

4.4. Adresatami zadania mogą być tylko te osoby, które:

- w dniu przystąpienia do egzaminu będą spełniać wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania z zakresu ratownictwa wodnego na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wykonywanych przez te podmioty zadań publicznych zleconych im do realizacji w trybie art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Oferta powinna zawierać oświadczenie wnioskodawcy, o tym, iż adresaci zadania spełnią ww. kryteria.

4.5. Adresatami zadania nie mogą być osoby, które nie przystąpią do egzaminów, chyba, że udokumentują ważne, uzasadnione powody. Nieuzasadnione nieprzystąpienie do egzaminu przez uczestnika szkolenia skutkować będzie koniecznością zwrotu kosztów przeszkolenia tejże osoby

4.6. Podmiot realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

4.7. Zatwierdzony przez Ministra wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określa załącznik Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

4.8. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru na podstawie załącznika Nr 3 do przywołanego powyżej rozporządzenia.

4.9. Warunki umowy mogą ulec modyfikacji poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie opisanym w tym ogłoszeniu lub modyfikacje nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile oferent wyrazi na nie zgodę i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności będą zwiększać ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach.

Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji zadania, w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli uwzględnienie tych zmian w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 25 dniu od dnia umieszczenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stronach BIP.

Oferty można składać:

- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. Batorego 5, w godzinach 815 – 1615  

lub

- korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2015 – Ratownictwo Wodne (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

6.1 Ocena i wybór złożonych ofert nastąpi zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również w oparciu o przepisy zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych. Treść ww. zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, a udział w konkursie oznacza potwierdzenie zapoznania się z jego postanowieniami.

6.2 Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Ministra.

6.3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa uzgodni plan pracy.

6.4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wydaje opinię o najkorzystniejszej ofercie (ofertach) większością głosów.

6.5. Członek Komisji Konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

6.6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.7 Komisja po zaopiniowaniu oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Ministrowi.

6.8 Zatwierdzenie lub odrzucenie wyników postępowania konkursowego przez Ministra następuje  
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.9 Z chwilą zaakceptowania przez Ministra wyników postępowania konkursowego wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.10. Wydanie opinii, dotyczącej wskazania najkorzystniejszych ofert, dokonywane jest przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:

1)      złożenie oferty przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony
w punkcie 3 podpunkcie 1 niniejszego ogłoszenia,

2)      złożenie oferty w terminie,

3)      złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

4)      kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami, o których mowa w pkt 3ppkt 4 i 5, pkt 4 ppkt 4 oraz innymi dokumentami, o których mowa w pkt 3 ppkt 6) podpisanej przez osoby upoważnione,

5)      wskazanie w ofercie szczegółowej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania
z wydzielonymi kosztami administracyjnymi,

6)      wskazanie w ofercie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania dla jednej osoby szkolonej,

7)      zgodność oferty z zasadami określonymi w pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

Oferty niespełniające co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

1)      zgodność złożonej oferty z zakresem zadania,

2)      możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot przy uwzględnieniu w szczególności:

a)      doświadczenia podmiotu w realizacji tego typu zadań;

b)      posiadania zasobów kadrowych i rzeczowych, umożliwiających realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługi administracyjnej, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;

3)      efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność,

4)      wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł lub wkładu osobowego w kosztach realizacji zadania (minimum 20%),

5)      realizacja zadania przy niepobieraniu opłat od adresatów zadania,

6)      realizacja zadania przy jak najniższym koszcie planowanym do poniesienia za przeszkolenie jednej osoby,

7)      wkład rzeczowy i osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

8)      wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.

 

6.11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone zgodnie z trybem wyboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz w Zarządzeniu nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych.

7. Wykaz zadań publicznych zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w 2014 roku

W roku 2014 r. zrealizowane zostało zadanie publiczne tego samego rodzaju (prezentowane poniżej), na które zostały przekazane następujące kwoty dotacji.

Ogólna kwota dotacji przyznana w ramach konkursu na dofinansowanie zadania publicznego Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 roku wyniosła 67.390 zł, z tego:

L.p.

Zleceniobiorca

Kwota  dotacji

1

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

22 080

2

Nadnarwiańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

10 810

3

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego

34 500

 

 RAZEM

67 390

8. Postanowienie końcowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn. 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry