Otwarte konkursy ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszonego w dniu 24 grudnia 2014 r. pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci”

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. o zleceniu do realizacji w 2015 roku dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zadania publicznego pn.: „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci”– dotacja w wysokości 160.000 zł., w dniu 24 grudnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 28 stycznia 2015 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu,
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami,
  • zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie w poszukiwanie mediów,
  • udzielanie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego oraz zapewnienie pomocy zarówno osobie zaginionej, jak i rodzinom osób zaginionych.

Zadanie to ma na celu prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, udzielenie mu oraz członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka,
w tym do zbierania i analizowania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączania mediów w działania poszukiwawcze, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy.

Po upływie terminu składania ofert realizacji ww. zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 11 z dnia 9 lutego 2015 r. powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów.

Komisja zebrała się  dwukrotnie w dniach: 24 lutego 2015 r. i 4 marca 2015 r. w siedzibie MSW
i dokonała oceny jedynej oferty zgłoszonej w odpowiedzi na otwarty konkurs – oferty Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Projekt ten uzyskał 761 punktów na 900 możliwych do zdobycia.

Metryczka

Data publikacji 10.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry