Otwarte konkursy ofert

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pn. "Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej"

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. o zleceniu do realizacji w 2015 roku dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej” dotacja
w wysokości 100.000 zł., w dniu 24 grudnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 14 stycznia 2015 r.

Zadanie dotyczy:

  • Udzielania wsparcia psychologicznego, a także prawnego potrzebującym osobom małoletnim, również w formie prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
  • Rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu.
  • Rozwijania współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz pomocy dzieciom
    i młodzieży.

Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez m.in. umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania. Realizacja zadania powinna przyczyniać się do zmniejszenia liczby zjawisk patologicznych w stosunku do dzieci
i młodzieży oraz agresji rówieśniczej, poprzez m.in. współpracę z Policją i udzielenie szybkiej pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku prowadzenia telefonu zaufania, jeżeli telefon ten nie będzie dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, oferent ma obowiązek zapewnić łatwo dostępną, ogólnopolską informację na temat dostępności telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także w czasie niedostępności telefonu zapewnić informację, kiedy usługa będzie ponownie dostępna.

Po upływie terminu składania ofert realizacji ww. zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 11 z dnia 9 lutego 2015 r. powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów.

Komisja zebrała się w dniu 24 lutego 2015 r. w siedzibie MSW i dokonała oceny jedynej oferty zgłoszonej w odpowiedzi na otwarty konkurs – oferty Fundacji Dzieci Niczyje. Projekt ten uzyskał 615 punktów na 700 możliwych do zdobycia.

W dniu 27 lutego 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych zaakceptował wybór Komisji konkursowej, a tym samym oferta zgłoszona przez Fundację Dzieci Niczyje została zaakceptowana do realizacji zadania pn.: „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej”.

Metryczka

Data publikacji 02.03.2015
Data modyfikacji 02.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Hakiel - Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry