Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 – tekst jednolity, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 

 1. Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu.
 2. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.
 3. Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.
 4. Zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie w poszukiwania mediów.
 5. Udzielanie wsparcia  psychologicznego, prawnego i socjalnego oraz zapewnienie pomocy zarówno osobie zaginionej, jak i rodzinom osób zaginionych.

Zadanie to ma na celu wsparcie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, udzielenie mu oraz członkom jego rodziny pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, w tym do zbierania i analizowania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączania mediów w działania poszukiwawcze, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesięć tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2015 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”, 
 • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

 6. WYMOGI FORMALNE

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 14 stycznia 2015 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w części merytorycznej - wskazując rodzaj kosztów jako czynność pracowników należy wskazać dane osoby, która będzie ją realizowała;
  • koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 10-15% całkowitych kosztów zadania;
  • zatrudnia etatowego koordynatora projektu, który zagwarantuje rzetelną obsługę administracyjną oraz koordynatora finansowego;
  • jest wiarygodny pod względem finansowym;
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 • Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej na realizację wybranych działań (od A do E) wskazanych w ogłoszeniu na realizację zadania w punkcie 1.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
  • dane realizatora zadania,
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zakres świadczonej pomocy, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe konsultantów obsługujących telefon,
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • wypracowane metody i formy współpracy z Policją zmierzające do jak najszybszego odnalezienia dziecka,
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).
 • W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 • W ramach konkursu dopuszcza się  częściową realizację zadania.
 • Dopuszczane jest zgłoszenie oferty częściowej na realizację wybranych działań wskazanych w ogłoszeniu na realizację zadania.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 76 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowaw punktach 1, 3, 5, 6 i 7.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 • Przebieg prac komisji:
  • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego,
  • Departament Porządku Publicznego przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
  • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
  • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
  • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
  • Minister Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
  • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej MSW.   

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSW kwota w wysokości:

w roku 2013:

 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dziecii młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
 • 99.930 zł. na realizację zadania „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie” (zadanie realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).

w roku 2014:

 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dziecii młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
 • 200.000 zł na realizację zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:

Pan Mirosław Hakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/845-18-20. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: anna.jazwinska@msw.gov.pl . W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

10. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 24.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Cichomski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry