Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2015 roku zadania publicznego: "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi"

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2015 roku zadania publicznego:

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego 
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

1. CEL I RODZAJ ZADANIA

Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SW. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami).

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
(koszty kwalifikowane: koszty połączeń telefonicznych – linie telefoniczne: KCIK, zaufania, w tym połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia, doładowanie telefonów; wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych)

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu
z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: ubrania, środki higieniczne, wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem
w uzasadnionych przypadkach, badania medyczne, konsultacje lekarskie, wynagrodzenie za asystowanie ofierze, konsultacje psychologiczne, wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji, wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, konsultacje prawne, wynagrodzenie  psychologa interwencyjnego, kierowanie zespołem pomocy, usługi tłumaczeniowe, organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju, wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia, podróże, transport lokalny, nocleg, diety -
w ramach realizacji zadania, podróż  w ramach konsultacji dla instytucji  - dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy, koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych, aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu)

 

Część C. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego  w części południowo-zachodniej kraju(obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie)  - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary(np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk, wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, energia, gaz, ubezpieczenie, ochrona/monitoring, usługi telekomunikacyjne,  zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek)
 

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie pracownik-a/ów socjaln-ego/ych)
 

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK
(koszty kwalifikowane: prowadzenie i utrzymanie strony internetowej KCIK, menedżer profilaktyki, opracowanie i druk ulotek/broszur informacyjnych KCIK, wynagrodzenie menedżera profilaktyki
podróże, transport lokalny, nocleg, diety - udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju -
dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy )

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania
(koszty kwalifikowane: wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK, ubezpieczenie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koordynator zadania, menedżer do obsługi zadania, menedżer finansowy, księgowość, opłaty pocztowe i bankowe, informatyk, superwizja zespołu KCIK, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych )
 

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych  planuje przekazać środki w wysokości    1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
 3. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie.
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.

5. WYMOGI FORMALNE

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1.  jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
  2.  posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie
  3. w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,
  4. zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania
  5. w cz. merytorycznej; liczba nieetatowych pracowników nie może przekraczać 50% wszystkich osób, które będą zaangażowane do realizacji zadania. Wskazując rodzaj kosztów jako czynność pracowników należy wskazać dane osoby, która będzie ją realizowała,
  6. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  7. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w art. 14 ust. 3, 4 i 5 w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy opracowaniu oferty należy wskazać podział kosztów między podmiotami zamierzającymi realizować zadanie, które wystąpią w związku z realizacją zadania.

6. TRYB, TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY  WYBORZE OFERT

 1. Oferent powinien przedstawić:
  1.  dane realizatora zadania,
  2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane
  4.  zakresy działań) wraz ze wskazaniem osób je realizujących,
  5. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
  6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  8. do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia.
 2. Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 6).
 3. Kalkulacja wynagrodzeń będzie opiniowana zgodnie z kryterium oceny ofert umożliwiającym racjonalną ocenę gospodarności wydatkowania środków publicznych, które zostało opracowane na podstawie  informacji w zakresie warunków pracy i płacy kadry zatrudnionej w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej zarówno na stanowiskach merytorycznych, jak i administracyjnych.
 4. Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 4 i 5.

 

7. WARUNEK PRZEKAZANIA DOTACJI
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2014 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczeniu potrzeb polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi kwotę 1.000.000 PLN.
Na realizację zadania zleconego  w 2014r. również 1.000.000 PLN.

 9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 145 56. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

10. ZASTRZEŻENIE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 22.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mierecki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry