Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 roku” ogłoszonego w dniu 31 lipca 2014 roku

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 roku”

ogłoszonego w dniu 31 lipca 2014 roku

 

Minister Spraw Wewnętrznych, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), ogłosił w dniu 31 lipca 2014 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2014 roku.

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 25 sierpnia 2014r. Warunek ten spełniło 5 podmiotów, które zgłosiły 5 ofert na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 r.”

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym - zgodnie z określonymi w treści ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu, czy oferty złożono na odpowiednich formularzach oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje, oświadczenia i załączniki, zgodnie z treścią ogłoszenia. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert.

Wynikiem tych prac jest wyłonienie dwóch ofert, spełniających wszelkie wymogi określone w warunkach ogłoszonego konkursu.

W dniu 10 września 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o zatwierdzeniu wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wydaniu opinii o najkorzystniejszych ofertach, tj.:

- ofercie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 r.”, w kwocie 49.290 zł z 69,99% udziałem dotacji MSW w kwocie 34.500 zł;

- ofercie Nadnarwiańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Pułtusku na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 r.”, w kwocie 16.945 zł z 63,83% udziałem dotacji MSW w kwocie 10.810 zł.

 

Metryczka

Data publikacji 11.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry