Otwarte konkursy ofert

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 roku.”

Minister Spraw Wewnętrznych, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2014 roku.

Termin składania ofert upłynął w dniu 30 czerwca 2014r. Warunek ten spełniło 5 podmiotów przesyłając 6 ofert. Jeden podmiot - Gdyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Gdyni - wycofało swoją ofertę z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu) poprzez oświadczenie zawarte w kolejnej ofercie z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu),  w której zawarto także wniosek o dołączenie do aktualnej oferty wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego przedłożonego wraz z ofertą anulowaną. Komisja uwzględniła prośbą oferenta. Wobec anulowania jednej oferty, analizie poddano 5 ofert.

Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli: Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - podczas posiedzenia dokonała oceny poszczególnych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym - zgodnie z określonymi w treści ogłoszenia kryteriami.

W trakcie prac Komisja dokonała weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Weryfikacja ta polegała na sprawdzeniu, czy oferty złożono na odpowiednich formularzach oraz czy zawierają wszystkie wymagane informacje, oświadczenia i załączniki, zgodnie z treścią ogłoszenia. Następnie dokonano oceny merytorycznej ofert.

Wynikiem tych prac jest wyłonienie jednej oferty, spełniającej wszelkie wymogi określone w warunkach ogłoszonego konkursu.

W dniu 14 lipca 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o zatwierdzeniu wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z którym Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wydaniu opinii o najkorzystniejszej ofercie, tj. ofercie Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Zegrzu Płd. na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2014 r.”, w kwocie 27.830 zł z 79% udziałem dotacji MSW w kwocie 22.080 zł.

Metryczka

Data publikacji 15.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska, Zastępca Dyrektora
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry