Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: „Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:

„Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”

1. ZADANIE DOTYCZY:

 • Budowy/modernizacji bazy danych osób zaginionych;
 • Budowy/modernizacji bazy niezidentyfikowanych zwłok;
 • Rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania osób zaginionych, w tym przede wszystkim z Policją;
 • Rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

Zadanie to ma na celu zwiększenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych oraz identyfikacji niezidentyfikowanych zwłok ujawnionych zarówno w Polsce jak i za granicą, poprzez przede wszystkim budowę nowych lub modernizację istniejących serwisów służących poszukiwaniu osób zaginionych. Realizacja przedsięwzięcia ma służyć także usprawnieniu współpracy przede wszystkim z Policją oraz współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwań osób zaginionych.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie w zakresie poszukiwań osób zaginionych, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra konkurs.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert, stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 2 lipca 2014 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”.

bezpośrednio, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. S. Batorego 5, w godzinach 8.00 – 16.00.

 6. WYMOGI FORMALNE

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia  2 lipca 2014 r. oferty zgodnej  ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie w zakresie poszukiwań osób zaginionych, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

 • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w części merytorycznej,

 • zatrudnia etatowego koordynatora projektu, który zagwarantuje rzetelną obsługę administracyjną oraz koordynatora finansowego,

 • jest wiarygodny pod względem finansowym,

 • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
  • dane realizatora zadania,
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  • w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zakres i forma działań, w tym także liczba oraz przygotowanie zawodowe osób obsługujących projekt,
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7), tj. zgodnie z następującymi zasadami:
  • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Porządku Publicznego (DPP),
  • DPP przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
  • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
  • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
  • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
  • Minister Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
  • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej MSW.    
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:
Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSW kwota w wysokości:

w roku 2012:

 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 200.000 zł. na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
 • 100.000 zł na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert” (zadanie realizowała Fundacja Itaka);

w roku 2013:

 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (zadanie realizuje Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 110.000 zł. na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizuje Fundacja Itaka),
 • 99.930 zł. na realizację zadania pn.: „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie” (zadanie realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).

w roku 2014:

 • 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (zadanie realizuje Fundacja Dzieci Niczyje),
 • 110.000 zł. na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizuje Fundacja Itaka).

9. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 11.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Czyżak
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry