Otwarte konkursy ofert

Informacja o wyniku konkursu na otwarty konkursy ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego pn. "Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci"

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 listopada 2013 r. o zleceniu do realizacji w 2014 roku dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zadania publicznego pn.: „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” – dotacja w wysokości 110.000 zł., w dniu 14 listopada 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 9 grudnia 2013 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu,
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.

Zadanie to ma na celu prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, udzielenie mu oraz członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, w tym do zbierania i analizowania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączania mediów w działania poszukiwawcze, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 195 z dnia 31 grudnia 2013 r., powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów.

Komisja konkursowa zebrała się w dniu 10 stycznia 2014 r. w siedzibie MSW.

Na konkurs zostały zgłoszone dwa projekty: Fundacji Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Stowarzyszenia Federacja Zielonych.

Komisja konkursowa odrzuciła z przyczyn formalnych ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, które do wniosku nie dołączyło: statutu organizacji, zaświadczenia o numerze NIP-u, REGON-u, kalkulacji przewidywanych kosztów. Ponadto radykalnie inne są cele statutowe stowarzyszenia od zakresu wskazanego w ogłoszeniu, a co za tym idzie inna była dotychczasowa działalność oferenta.

Zgodnie z treścią otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 14 listopada 2013 r., przedstawienie ww. dokumentów było obligatoryjne. Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu pracy Komisji konkursowej, oferty nieodpowiadające warunkom określonym
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert lub zgłoszone po terminie, podlegają odrzuceniu.

Po dokonaniu oceny projektu, który uzyskał 852 punkty na 900 możliwych do zdobycia,  decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych oferta zgłoszona przez Fundację Itaka została zaakceptowana do realizacji zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci”.

 

Metryczka

Data publikacji 16.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Zaborska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry