Otwarte konkursy ofert

Informacja o wyniku konkursu na otwarty konkursy ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych pn. "Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży"

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 listopada 2013 r. o zleceniu do realizacji w 2014 roku dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” – dotacja w wysokości 150.000 zł., w dniu 14 listopada 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 9 grudnia 2013 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
  • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania
  • w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli telefon zaufania nie będzie dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, oferent ma obowiązek zapewnić łatwo dostępną, ogólnopolską informację na temat dostępności telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także w czasie niedostępności telefonu zapewnić informację kiedy usługa będzie ponownie dostępna.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 194 z dnia 31 grudnia 2013 r., powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów.

Komisja konkursowa zebrała się w dniu 10 stycznia 2014 r. w siedzibie MSW.

Na konkurs zostały zgłoszone trzy projekty: Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszenia Pracownia Alternatywnego Wychowania oraz Stowarzyszenia Federacja Zielonych.

Komisja konkursowa odrzuciła z przyczyn formalnych oferty złożone przez:

  • Stowarzyszenie Pracownia Alternatywnego Wychowania, które nie przedstawiło zaświadczenia o numerze NIP-u, REGON-u oraz deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
  •  Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, które do wniosku nie dołączyło: statutu organizacji, zaświadczenia o numerze NIP-u, REGON-u, kalkulacji przewidywanych kosztów. Ponadto radykalnie inne są cele statutowe stowarzyszenia od zakresu wskazanego w ogłoszeniu, a co za tym idzie inna była dotychczasowa działalność oferenta.

Zgodnie z treścią otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 14 listopada 2013 r., przedstawienie ww. dokumentów było obligatoryjne. Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu pracy Komisji konkursowej, oferty nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert lub zgłoszone po terminie, podlegają odrzuceniu.

Po dokonaniu oceny projektu, który uzyskał 704 punkty na 750 możliwych do zdobycia,  decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych oferta zgłoszona przez Fundację Dzieci Niczyje została zaakceptowana do realizacji zadania pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

 

Metryczka

Data publikacji 16.01.2014
Data modyfikacji 16.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Zaborska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry