Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi"

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 , poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2014 roku zadania publicznego:

 

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego 
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

 

1. CEL ZADANIA
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SW. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami).

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi (koszty kwalifikowane: koszty połączeń telefonicznych – linie telefoniczne: KCIK, zaufania, w tym połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia, doładowanie telefonów; wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych)

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: ubrania, środki higieniczne, wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem w uzasadnionych przypadkach, badania medyczne, konsultacje lekarskie, wynagrodzenie za asystowanie ofierze, konsultacje psychologiczne, wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji, wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, konsultacje prawne, wynagrodzenie  psychologa interwencyjnego, kierowanie zespołem pomocy, usługi tłumaczeniowe, organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju, wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia, podróże, transport lokalny, nocleg, diety - w ramach realizacji zadania, podróż  w ramach konsultacji dla instytucji  - dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy, koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych, aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu)
 

Część C. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego  w części południowo-zachodniej kraju(obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie)  - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary(np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk, wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, energia, gaz, ubezpieczenie, ochrona/monitoring, usługi telekomunikacyjne,  zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek)
 

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: wynagrodzenie pracownik-a/ów socjaln-ego/ych)
 

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK (koszty kwalifikowane: prowadzenie i utrzymanie strony internetowej KCIK, menedżer profilaktyki, opracowanie i druk ulotek/broszur informacyjnych KCIK, wynagrodzenie menedżera profilaktyki podróże, transport lokalny, nocleg, diety - udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju - dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy )

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania (koszty kwalifikowane: wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK, ubezpieczenie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koordynator zadania, menedżer do obsługi zadania, menedżer finansowy, księgowość, opłaty pocztowe i bankowe, informatyk, superwizja zespołu KCIK, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych )
 

2. PODSTAWA PRAWNA RELIZACJI ZADANIA
Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. INFORMACJE, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
Oferent powinien przedstawić:

1.      dane realizatora zadania,

2.      szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

3.      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane zakresy działań),

4.      informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,

5.      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

6.      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

7.      Do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

1.      Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych  planuje przekazać środki w wysokości 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

2.      Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. WYMOGI FORMALNE

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.      Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

            1.      jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,

            2.      posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,

            3.      zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w cz. merytorycznej – koordynatora zadania, konsultanta do spraw interwencji, kierowników schronisk, wychowawców/opiekunów, menedżera profilaktyki,

            4.      zatrudnia menedżera do obsługi zadania oraz menedżera finansowego, którzy gwarantują rzetelną obsługę administracyjną,

            5.      jest wiarygodny pod względem finansowym,

            6.      przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.      Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w art. 14 ust. 3, 4 i 5 w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy opracowaniu oferty należy wskazać podział kosztów między podmiotami zamierzającymi realizować zadanie, które wystąpią w związku z realizacją zadania.

6. TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 4 i 5.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 6).

7. WARUNEK PRZEKAZANIA DOTACJI
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2011 i 2012 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W roku 2012 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczeniu potrzeb polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi kwotę 778.000 PLN, natomiast na zadania realizowane w 2013 r. – 1.000.000 PLN.
 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

1.      W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 145 56. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

2.      Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.

10. ZASTRZEŻENIE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

 

Metryczka

Data publikacji 31.10.2013
Data modyfikacji 31.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mierecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry