Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn: "Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie"

 

W związku z decyzją Pana Ministra z dnia 24 lipca 2013 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert pn.: „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie”, ogłoszonego w dniu 19.06.2013 r. oraz akceptacji do realizacji w 2013 roku zadania publicznego pod tą samą nazwą dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym dotacja
w wysokości 100.000 zł., w dniu  25 lipca 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 19 sierpnia 2013 r.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 140 z dnia 27 sierpnia 2013 r. powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów.

 

Na konkurs zgłoszonych zostało 7 projektów:

 1. Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa,
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 3. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 4. Fundacja SAMO-DZIELNI,
 5. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej,
 6. Stowarzyszenie Komitet na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie „Masz Prawo”,
 7. Stowarzyszenie Federacja Zielonych.

Komisja konkursowa zebrała się w dniu 13 września 2013 r. w siedzibie MSW.

Komisja konkursowa odrzuciła dwie oferty, z uwagi na fakt, że nie zostały spełnione wymogi formalne. Odrzucono oferty:

 • Stowarzyszenia Komitet na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie „Masz Prawo” - oferta złożona na złym formularzu,
 • Stowarzyszenia Federacja Zielonych - brak NIP-u, Regon-u, kalkulacji przewidywanych kosztów, inne cele statutowe stowarzyszenia od zakresu wskazanego w ogłoszeniu, a co za tym idzie inna była dotychczasowa działalność oferenta.

Jednym z warunków przystąpienia do konkursu było złożenie, w terminie do dnia 19 sierpnia 2013 r. oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) oraz dołączenie do oferty wszystkich wymaganych dokumentów.

Ponadto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazane było, że rozpatrywane będą jedynie oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego i które przedłożą kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu, na właściwym druku.

Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu pracy Komisji konkursowej, oferty nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert lub zgłoszone po terminie, podlegają odrzuceniu.

W trakcie posiedzenia członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej pozostałych pięciu ofert. Uzyskały one następującą punktację:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 642 pkt,
 2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 638 pkt,
 3. Fundacja SAMO-DZIELNI – 582 pkt,
 4. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej – 484 pkt.
 5. Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa – 311 pkt,

W związku z powyższym Minister Marcin Jabłoński w dniu 19.09.2013 r. zatwierdził wyniki posiedzenie komisji konkursowej.

Zadanie publiczne będzie realizowało  Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (w skrócie: Stowarzyszenie Niebieska Linia).

Metryczka

Data publikacji 20.09.2013
Data modyfikacji 20.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Pilarska-Baran
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry