Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:

„Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocąw rodzinie”


1. ZADANIE DOTYCZY:

 • przeprowadzenia szkoleń, we współpracy z Policją, w zakresie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz metodyki nauczania kaskadowego, we wszystkich województwach, w tym:
  • do dnia 15 sierpnia 2013 roku - 4 szkolenia w województwie lubuskim;
  • od dnia 15 października 2013 roku do dnia 15 grudnia 2013 roku – po 2 szkolenia w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim; po 4 szkolenia w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim; 6 szkoleń w województwie mazowieckim (3 szkolenia w Warszawie i 3 w Radomiu). Łącznie 42 szkolenia. 
   Forma szkolenia: 1-dniowe, 6-godzinne, grupa szkoleniowa nie więcej niż 20 osób.
 • wydruku dostarczonych przez MSW, w ustalonym wcześniej terminie, materiałów szkoleniowych, tj. algorytmu z kwestionariuszem (część A i część B) szacowania ryzyka, służących rozpoznaniu sytuacji związanej z przemocą w rodzinie wobec dziecka i osób dorosłych oraz podręcznika dla policjantów dotyczącego wdrażania tych narzędzi.

  Wydruk obejmie:
 1. 2 dokumenty 2-stronicowe A-5, w kolorze, zalaminowane, w łącznej liczbie 54.000;
 2. około 30-stronicowy podręcznik o formacie A-5, w łącznej liczbie 27.000.

Zadanie to ma na celu:

 • zwiększenie skuteczności i podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy;
 •  zapewnienie praktycznego wsparcia dla funkcjonariuszy Policji, którzy w czasie wykonywania obowiązków służbowych mają kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie;
 • zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych zagrożonych przemocą – dzieci, kobiet, osób starszych;
 • wyeliminowanie błędów postępowania funkcjonariuszy Policji w kontakcie z ofiarami przemocy w rodzinie.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 15 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem terminów wskazanych w pkt 1, od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra konkurs. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert, stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2013 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie”.
 • bezpośrednio, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. Batorego 5, w godzinach 8.15 – 16.15.

6. WYMOGI FORMALNE

 •  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do 10 lipca 2013 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w części merytorycznej,
  • zatrudnia etatowego koordynatora projektu, który zagwarantuje rzetelną obsługę administracyjną oraz koordynatora finansowego,
  • jest wiarygodny pod względem finansowym,
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
  • dane realizatora zadania,
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zakres działań, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe osób obsługujących projekt,
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7), tj. zgodnie z następującymi zasadami:
  • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru,
  • DN przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
  • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
  • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
  • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
  • Minister Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
  • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej MSW.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:


Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSW kwota w wysokości:

 •  w roku 2011 – 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje), 100.000 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka) oraz 100.000 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
 • w roku 2012 - 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje), 200.000 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka) oraz 100.000 zł na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).


9. ZASTRZEŻENIE:


Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.
 

Metryczka

Data publikacji 19.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Zaborska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji Biura Ministra
do góry