Otwarte konkursy ofert

Wyniki pracy komisji konkursowej powołanej do oceny projektów nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

 

W grudniu 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych, Pan Jacek Cichocki zaakceptował do realizacji w 2013 r. zadanie publiczne dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, pod nazwą: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. 

W dniu 18 grudnia 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej MSW. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 8 stycznia 2013 r. W dniu 15 lutego 2013 r. Pan Michał Deskur, Podsekretarz Stanu w MSW unieważnił ww. otwarty konkurs ofert pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”, z uwagi na fakt, iż żadna z nadesłanych ofert nie spełniała wymagań konkursu.

W związku z powyższym w dniu 19 lutego 2013 r. Pan Michał Deskur, Podsekretarz Stanu w MSW, zaakceptował do realizacji w 2013 roku dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zadanie publiczne pod nazwą:„Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” dotacja w wysokości 150.000 zł.

W dniu 22 lutego 2013 r. ponownie został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Termin składania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego określono na dzień 15 marca 2013 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
  • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli telefon zaufania nie będzie dostępny przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, oferent ma obowiązek zapewnić łatwo dostępną, ogólnopolską informację na temat dostępności telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także w czasie niedostępności telefonu zapewnić informację kiedy usługa będzie ponownie dostępna.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Komisja oceniała dwa projekty, które wpłynęły na przedmiotowy konkurs. Ofertę złożyła Fundacja Dzieci Niczyje oraz Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.

Z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku nie spełniło wymogów formalnych otwartego konkursu ofert, tj. do wniosku nie został dołączony: statut organizacji, aktualny wyciąg z KRS, NIP, REGON, nie przedstawiono kalkulacji przewidywanych kosztów, Komisja konkursowa ofertę tę odrzuciła. Zgodnie z otwartym konkursem ofert, ogłoszonym w dniu 22 lutego 2013 r., przedstawienie ww. dokumentów było obligatoryjne. Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 3 Regulaminu pracy Komisji konkursowej, oferty nieodpowiadające warunkom określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert lub zgłoszone po terminie, podlegają odrzuceniu.

Po dokonaniu oceny projektu, który uzyskał 903 punktów na 960 możliwych do zdobycia,  decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych oferta zgłoszona przez Fundację Dzieci Niczyje została zaakceptowana do realizacji zadania pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Metryczka

Data publikacji 08.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Rusiniak
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji Biura Ministra
do góry