Otwarte konkursy ofert

Wyniki pracy komisji konkursowej powołanej do oceny projektów nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego o zleceniu do realizacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zadania pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” (kwota dotacji 150.000 zł), w dniu 18 grudnia 2012 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Termin zgłaszania ofert, określony został na dzień 8 stycznia 2013 r.
Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu;
  • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci.

Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Na konkurs wpłynęła jedna oferta, złożona przez Fundację Dzieci Niczyje.

Oferta uzyskała 876 punktów na 960 możliwych do zdobycia, jednakże nie spełniała wszystkich wymogów otwartego konkursu ofert, tj. nie zakładała prowadzenia telefonu zaufania przez 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Minister Spraw Wewnętrznych w dniu 15 lutego 2013 roku zdecydował o unieważnieniu konkursu na zadanie publiczne pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.
 

Metryczka

Data publikacji 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Zaborska - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry