Otwarte konkursy ofert

Wyniki pracy komisji konkursowej powołanej do oceny projektów nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego o zleceniu do realizacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zadania pn.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” (kwota dotacji 1100.000 zł), w dniu 18 grudnia 2012 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Termin zgłaszania ofert, określony został na dzień 8 stycznia 2013 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu,
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.

Zadanie to ma na celu prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka, udzielenie mu oraz członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka,
w tym do zbierania i analizowania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączania mediów w działania poszukiwawcze, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat istniejących organizacji udzielających specjalistycznej pomocy.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Komisja oceniała jeden projekt, który wpłynął na przedmiotowy konkurs. Ofertę złożyła Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Po dokonaniu oceny projektu, który uzyskał 855 punktów na 960 możliwych do zdobycia, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych oferta zgłoszona przez Fundację Itaka została zaakceptowana do realizacji zadania pn. „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”.
 

Metryczka

Data publikacji 14.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Zaborska - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry