Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
„Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa  wodnego w 2013roku”

Minister Spraw Wewnętrznych zwany dalej Ministrem, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)w związku z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2013 roku.

1. Nazwa zadania

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego w 2013 roku w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U.poz.747).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2013 roku w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2012 r., Minister zaplanował kwotę 200.000 zł. Ostateczna wysokość kwoty dotacji będzie znana po wejściu w życie ustawy budżetowej.

3. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie konkursowego zadania,
w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy podmioty, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);.

3.4. Do złożonej oferty należy dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań finansowych.

3.5. Złożona oferta powinna zawierać informację o niepobieraniu opłat od adresatów zadania.

3.6. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu
o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu.

3.8. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie
o dofinansowanie konkursowego zadania.

3.9. Oferent, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze jego oferty, a przed zawarciem umowy, w przypadku przyznania kwoty dotacji w innej wysokości niż była wnioskowana w ofercie, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania. Niezłożenie korekty kosztorysu
w odpowiednim czasie skutkowało będzie niepodpisaniem umowy.

3.10. Oferentowi, z tytułu przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i tym samym zobowiązania do złożenia korekty kosztorysu, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatorów konkursu.

3.11. Kwota dotacji przyznanej w ramach umowy, nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez Oferenta.

3.12. 1. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą koszty, które:

a)      są niezbędne do realizacji zadania,

b)      zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy lub rachunku bankowego oferenta na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego),

c)      są udokumentowane dowodami księgowymi,

d)     zostały poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia, określonego w umowie terminu, zakończenia realizacji zadania,

e)      zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

2. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione na:

            a)      wynagrodzenia dla osób szkolących,

            b)      zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników niepobierających wynagrodzenia,

            c)      zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,

            d)      wynajem/koszty korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych do realizacji zadania.

 

Przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów stałej działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jak również na zakup i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo budowlane, a także na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu nie związanych z realizacją dofinansowanego zadania.

4. Termin i warunki realizacji zadań

4.1. Realizacja zadania w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie terminu zakończenia realizacji zadania.

4.2. Zatwierdzony przez Ministra wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy
z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określa załącznik Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

4.3. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru na podstawie załącznika Nr 3 do przywołanego powyżej rozporządzenia.

4.4. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w zawartych umowach. Warunki umowy mogą ulec modyfikacji poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie opisanym w tym ogłoszeniu lub modyfikacje nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile oferent wyrazi na nie zgodę i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności będą zwiększać ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach.

Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań, w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli uwzględnienie tych zmian w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 31 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty można składać:

- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. Batorego 5, w godzinach 815 – 1615  

lub

- korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2013 – Ratownictwo  wodne (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

6.1 Ocena i wybór złożonych ofert nastąpi zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również w oparciu o przepisy zarządzenia Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań publicznych. Treść ww. zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
a udział w konkursie oznacza potwierdzenie zapoznania się z jego postanowieniami.

6.2 Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Ministra.

6.3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa uzgodni plan pracy.

6.4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wydaje opinię o najkorzystniejszej ofercie (ofertach) większością głosów.

6.5. Członek Komisji Konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

6.6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.7 Komisja po zaopiniowaniu oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Ministrowi.

6.8 Zatwierdzenie lub odrzucenie wyników postępowania konkursowego przez Ministra następuje  
w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.9 Z chwilą zaakceptowania przez Ministra wyników postępowania konkursowego wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.10. Wydanie opinii, dotyczącej wskazania najkorzystniejszych ofert, dokonywane jest przez Komisję Konkursową w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:

1)      składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony
w punkcie 3 podpunkcie 1 niniejszego ogłoszenia,

2)      złożenie oferty w terminie,

3)      złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

4)      kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami), podpisanej przez osoby upoważnione,

5)      oferta zawiera szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
z wydzielonymi kosztami administracyjnymi,

6)      oferta zawiera kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania dla jednej osoby szkolonej,

7)      zgodność oferty z zasadami określonymi w pkt 3 niniejszego ogłoszenia.

Oferty niespełniające co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

1)      zgodność złożonej oferty z zakresem zadania,

2)      możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot biorąc pod uwagę w szczególności:

a)      doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań;

b)      posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;

3)      efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność
i gospodarność,

4)      wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 20%),

5)      realizację zadania przy niepobieraniu opłat od adresatów zadania,

6)      realizację zadania przy jak najniższym koszcie planowanym do poniesienia za przeszkolenie jednej osoby,

7)      wkład rzeczowy i osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

8)      wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.

 

6.11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone zgodnie z trybem wyboru ofert określonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz w Zarządzeniu nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecania zadań.

 

7. Wykaz zadań publicznych zleconych przez Ministerstwo w 2012 roku .

W roku 2012 r. zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju (prezentowane poniżej), na które zostały przekazane następujące kwoty dotacji.

 

Kwota dotacji przyznanej w ramach konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku wyniosła 1 310,900 zł.

 

L.p.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość umowy

1

„Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach w 2012 roku poprzez utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych oraz organizację szkoleń ratowników wodnych”

Mazurska Służba Ratownicza

250 430

2

„Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich  w 2012 roku poprzez utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych oraz organizację szkoleń ratowników wodnych”

Mazurskie OPR

436 000

3

„Wykonywanie ratownictwa wodnego w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników  wodnych, utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenia dokumentacji wypadków”

ZG WOPR

624 470

 

RAZEM

 

1 310 900

 

8. Postanowienie końcowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Metryczka

Data publikacji 04.02.2013
Data modyfikacji 04.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry