Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5 w Warszawie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5 w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza pisemny konkurs ofert „Najem lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Batorego 5 w Warszawie”.

 1. Regulamin Konkursu oraz wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej MSW pod adresem http://bip.msw.gov.pl w zakładce „Otwarte Konkursy Ofert”.
 2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Pan Paweł Godawa, tel.: (22) 601-53-43, fax: (22) 845-62-67, od pn. do pt. w godz. 8:15 – 16:15, e-mail: pawel.godawa@msw.gov.pl
 3. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w Regulaminie Konkursu.
 4. Kwota wadium: 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
 5. Oferty należy składać w formie pisemnej - na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami.
 6. Kryteria oceny ofert oraz waga kryteriów: 
  1. cena dań - 40 % 
  2. różnorodność menu - 55 % 
  3. czynsz - 5 %
 7. Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 12:00
 8. Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2013 r. o godz. 13:00
 9. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs do dnia 15 lutego 2013 r.
 10. Miejsce składania ofert: sekretariat Biura Administracyjno-Finansowego MSW, p. 78, ul. Batorego 5 w Warszawie. 
 11. MSW zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu.
 12. MSW zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.


Uwaga!
W MSW obowiązuje kontrolowany ruch osobowy, wejście na teren obiektu należy wcześniej zgłosić pod nr telefonu (22) 60-148-11 – sekretariat BAF MSW w celu wystawienia przepustki wejściowej na Biurze Przepustek.
 

Metryczka

Data publikacji 08.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Mianowany - Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry