Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”

W związku z decyzją o zleceniu do realizacji w okresie 1 stycznia – 30 września 2013 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”, w dniu 19 listopada 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania. Termin zgłaszania ofert określony został na dzień 18 grudnia 2012 r.

Na realizację tego zadania w okresie 1 stycznia – 30 września 2013 roku przeznaczona została kwota 778 000 PLN.

Zadanie obejmuje następujące działania:
Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.
Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.
Część D. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego w części południowo-zachodniej kraju(obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie) - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary(np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.
Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi powołane zostało decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 roku. Zapewnia ono kompleksowe wsparcie interwencyjne i konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, ich rodzin i świadków, osób zagrożonych procederem handlu ludźmi, jak też dla instytucji zaangażowanych w system identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Decyzją Pana Ministra Jacka Cichockiego, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonej oferty na realizację zadania zleconego ”Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”. Wpłynęła jedna oferta przewidująca wspólną realizację zadania przez Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej i La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Po dokonaniu oceny oferty, decyzją Pana Ministra Jacka Cichockiego zatwierdzono wyniki postępowania konkursowego. Realizację zadania zleconego w okresie 1 stycznia – 30 września 2013 roku powierzono „La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu”  i „Stowarzyszeniu Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej”. Oferta realizacji zadania publicznego uzyskała – 1413 punktów na 1550 możliwych. Umowę na realizację zadania zleconego przez Ministra Spraw Wewnętrznych zawarto w dniu 31 grudnia 2012 roku.
 

Metryczka

Data publikacji 03.01.2013
Data modyfikacji 03.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mierecki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry