Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 , poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń - wrzesień 2013 roku zadania publicznego:

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego 
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

1. CEL ZADANIA
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SW. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami).

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
(koszty kwalifikowane: koszty połączeń telefonicznych – linie telefoniczne: KCIK, zaufania, w tym połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia; wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych)

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: ubrania, środki higieniczne, wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem
w uzasadnionych przypadkach, badania medyczne, konsultacje lekarskie, wynagrodzenie za asystowanie ofierze, konsultacje psychologiczne, wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, konsultacje prawne, usługi tłumaczeniowe, transport ofiary na terenie kraju, wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia, koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych)

Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie menedżera ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, wynagrodzenie konsultanta/ów  ds. interwencji)

Część D. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego  w części południowo-zachodniej kraju(obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie)  - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary(np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk, wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, energia, gaz, ubezpieczenie, ochrona/monitoring, koszty abonamentu telefonicznego,  zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek)

Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie pracownik-a/ów socjaln-ego/ych, podróż do instytucji i nocleg)

Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK
(koszty kwalifikowane: prowadzenie i utrzymanie strony internetowej KCIK, menedżer profilaktyki, podróże i nocleg w ramach udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju, opracowanie i druk ulotek/broszur informacyjnych KCIK, wynagrodzenie menedżera profilaktyki
i koszty dojazdu)

Część G. koszty administracyjne związane z realizacją zadania
(koszty kwalifikowane: wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK, ubezpieczenie, energia elektryczna, koordynator zadania, menedżer do obsługi zadania, menedżer finansowy, księgowość, opłaty pocztowe i bankowe, informatyk, superwizja zespołu KCIK, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych )

2. PODSTAWA PRAWNA RELIZACJI ZADANIA
Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. INFORMACJE, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
Oferent powinien przedstawić:

1.      dane realizatora zadania,

2.      szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

3.      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane zakresy działań),

4.      informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,

5.      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

6.      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

7.      Do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

1.      Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych  planuje przekazać środki w wysokości 778.000 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2.      Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

5. WYMOGI FORMALNE

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25).

2.      Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

            1.      jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,

            2.      posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,

            3.      zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania
w cz. merytorycznej – koordynatora zadania, konsultanta do spraw interwencji, kierowników schronisk, wychowawców/opiekunów, menedżera profilaktyki,

            4.      zatrudnia menedżera do obsługi zadania oraz menedżera finansowego, którzy gwarantują rzetelną obsługę administracyjną,

            5.      jest wiarygodny pod względem finansowym,

            6.      przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.      Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w art. 14 ust. 3, 4 i 5 w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy opracowaniu oferty należy wskazać podział kosztów między podmiotami zamierzającymi realizować zadanie, które wystąpią w związku z realizacją zadania.

6. TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 4 i 5.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 6).

7. WARUNEK PRZEKAZANIA DOTACJI
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2011 i 2012 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W roku 2011 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczeniu potrzeb polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi kwotę 750.000 PLN, natomiast na zadania realizowane w 2012 r. – 778.000 PLN.
 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

1.      W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 145 56. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

2.      Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.

10. ZASTRZEŻENIE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 19.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mierecki - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
do góry