Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”

W związku z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego o zleceniu do realizacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym zadania pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” (kwota dotacji 150.000 zł), w dniu 12 grudnia 2011 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Termin zgłaszania ofert, określony został na dzień 4 stycznia 2012 r.

Zadanie dotyczy:

  • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu;
  • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci.

            Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Komisja oceniała 2 projekty, które wpłynęły na konkurs „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. Oferty złożyły Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.

Po dokonaniu oceny projektów wyżej wymienionych organizacji decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych wybrana została oferta zgłoszona przez Fundację Dzieci Niczyje – 844 punktów na 900 możliwych do uzyskania. Oferta Stowarzyszenia Federacja Zielonych uzyskała 46 punktów.

Metryczka

Data publikacji 22.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry