Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży"

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

 

Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

 

1. ZADANIE DOTYCZY:

 • prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu;
 • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci.

                Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 4 stycznia 2012 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Analiz i Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci młodzieży”,
 • bezpośrednio, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , przy ul. Batorego 5, w godzinach 8.15 – 16.15.

 6. WYMOGI FORMALNE

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 4 stycznia 2012 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
 • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
 • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w części merytorycznej,
 • zatrudnia etatowego koordynatora projektu, który zagwarantuje rzetelna obsługę administracyjną oraz koordynatora finansowego,
 • jest wiarygodny pod względem finansowym,
 • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
 • dane realizatora zadania,
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
 • zakres świadczonej pomocy, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe konsultantów będących do dyspozycji dzieci,
 • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
 • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznymprzeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:

 • w roku 2009 – 200.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”,
 • w roku 2010 – 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, oraz 100.000 zł. na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci”,
 • w roku 2011 - 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”, 100.000 zł. na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” oraz 100.000 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomieniem w Polsce systemu Child Alert”.

9. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 12.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry