Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku

Minister Spraw Wewnętrznych, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku.

1. Rodzaj zadania

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2012 roku Minister Spraw Wewnętrznych planuje przeznaczyć środki, które określi ustawa budżetowa na rok 2012.
W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2011r, Minister zaplanował na ten cel kwotę 2.722.000 zł. (w tym 1.275.000. zł na wydatki majątkowe). Ostateczna wysokość kwoty dotacji będzie znana po wejściu w życie ustawy budżetowej.

3. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), będących jednocześnie  podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie konkursowego zadania, w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy organizacje, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Złożone oferty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

3.4. Do złożonej oferty trzeba dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych.

3.5 Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu.

3.7. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.

3.8. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni, od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Nie złożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie skutkowało będzie nie podpisaniem umowy.

3.9. W związku z nie podpisaniem umowy z ww. przyczyn oferent nie może wywodzić żadnych roszczeń.

3.10. Kwota przyznanej dotacji w ramach odpowiedniej umowy, nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez organizację.

3.11. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą w szczególności:

1) utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych, w tym:

a)    wynagrodzenia ratowników z wyłączeniem pochodnych ponoszonych przez pracodawcę;

b)    koszty dyżurów ratowniczych;

c)    koszty szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;

d)    zużycie materiałów i energii, opłaty za media (w tym śmieci, woda, ścieki)
w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zlecanego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurkami związane;

e)    koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności koszty napraw, remontów i jego ubezpieczenie;

f)      koszt zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do działań ratowniczych,

g)    koszt zakupu środków transportu lądowego i wodnego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników

a)    koszty szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy.

b)    koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;

c)    koszty zakupu sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia.

 

4. Termin i warunki realizacji zadań

4.1. Realizacja zadania w okresie: 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012.

4.2. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określają obowiązujące przepisy wykonawcze do art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

4.3 Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do  korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

4.4. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

4.5. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnego zadania zostaną określone w odrębnych umowach, których odpowiedni wzór określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i w załączniku do umowy w postaci kopii złożonej oferty. Umowa może przewidywać modyfikacje tak określonych warunków poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie w tym ogłoszeniu opisanym lub modyfikacje (doprecyzowania) nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile wyrazi zgodę na nie oferent i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności zwiększać będą ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach. Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli ich uwzględnienie w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 22 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty można składać:

  • osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przy ul. Batorego 5, w godzinach 815 – 1615  

lub

  • korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2012 – Ratownictwo  wodne (decyduje data wpływu oferty do siedziby MSW).

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

6.1 Wybór ofert następuje w trybie konkursowym określonym w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego w trybie określonym (z uwzględnieniem zmian organizacyjnych) w zarządzeniu nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych lub w regulacjach w wydanych obowiązujących w Ministerstwie w powyższym zakresie w czasie przeprowadzania konkursu.

6.2 Wyboru oferty (ofert) dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Ministra Spraw Wewnętrznym.

6.3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa uzgodni plan pracy.

6.4. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.

6.5. Członek Komisji Konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

6.6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.7 Komisja po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie   protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

6.8 Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Minister w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.9 Z chwilą zaakceptowania przez Ministra wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.10. Wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa MSW dokona w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:

1)    składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w punkcie 3 podpunkcie 1 niniejszego ogłoszenia,

2)    złożenie oferty w terminie,

3)    złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz 25)

4)    kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione,

5)    oferta zawiera szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z wydzielonymi kosztami administracyjnymi,

6)    zgodność oferty z założeniami określonymi w pkt 3.10-niniejszego konkursu, Oferty niespełniające, co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

1)    zgodność złożonej oferty z zakresem zadania;

2)    możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot biorąc pod uwagę w szczególności:

a)    doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań;

b)    posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;

3)    efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność;

4)    wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 20%);

5)    wkład rzeczowy i osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)    wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.

7)    posiadanie zgody na wykonywanie obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługującym ratownikom górskim i wodnym z związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz.U. Nr 193, poz. 1624).

6.11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 58 dni po upływie terminu składania ofert, zgodnie z trybem wyboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz w zarządzeniu nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych.

7. Wykaz zadań publicznych zleconych przez MSWiA w latach 2009 i 2011.

W latach 2009 r. - 2011 r. zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju prezentowane poniżej, na które zostały przekazane następujące kwoty dotacji. Wykaz umów zlecenia zadań publicznych  z zakresu ratownictwa wodnego zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku

 

Wykaz umów zlecenia zadań publicznych  z zakresu ratownictwa wodnego zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku

 

L.P.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość umowy

1.

Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Śniardwy i sąsiednich akwenach Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurska Służba Ratownicza

381 000

2.

Podniesienie sprawności funkcjonowania służby ratowniczej na Jeziorze Śniardwy i sąsiednich akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2009 roku i w latach następnych  poprzez sfinansowanie doposażenia w 2009 roku MSR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy

Mazurska Służba Ratownicza

188 000

3.

Organizacja i koordynacja działalności ratowniczej oraz szkoleniowej z zakresu ratownictwa wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1 000 000

4.

Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

190 000

5.

Doposażenie WOPR w sprzęt ratownictwa wodnego w celu podniesienia sprawności funkcjonowania służby ratowniczej.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1 030 000

 

RAZEM

 

 

2 789 000

 

Wykaz umów zawartych w ramach zlecenia zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2010 roku

L.p.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość umowy

1

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

498 782

2

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad woda poprzez doposażenie jednostki WOPR w profesjonalny sprzęt pływający

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "WOPR-OS" w Ostrołęce

43 000

3

"Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach" w celu doposażenia WOPR w sprzęt ratownictwa wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1 050 000

4

"Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach" w celu organizacji działalności Grup Operacyjnych i Interwencyjnych oraz organizacji centralnych kursów i szkoleń specjalistycznych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

900 000

5

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez organizację działalności ratowniczej na terenie jeziora Śniardwy i w jego okolicach w celu wsparcia działań Mazurskiego WOPR na tym terenie

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

58 744

6

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach- doposażenie WOPR w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim w sprzęt ratownictwa wodnego w celu podniesienia sprawności funkcjonowania systemu ratownictwa.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

266 474

7

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez dofinansowanie kontynuacji i wykończenia budowy budynku bazy ratowniczo-szkoleniowej jednostki terenowej WOPR w Legionowie.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

229 000

 

RAZEM

 

3 046 000

 

Wykaz umów zawartych w ramach zlecenia zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego
w 2011 roku

L.p.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość umowy

1

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach Jeziora Śniardwy i sąsiednich akwenach Wielkich Jezior Mazurskich oraz podniesienie sprawności funkcjonowania służby ratowniczej na Jeziorze

Mazurska Służba Ratownicza

211 000

2

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

Mazurskie WOPR

318 000

3

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

Suwalskie WOPR

41 000

4

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

WOPR

665 000

5

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób, które uległy wypadkowi w wodzie poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych ratowników WOPR w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

WOPR Województwa Mazowieckiego

70 000

6

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą poprzez doposażenie Środowiskowo – Lekarskiego WOPR w profesjonalny sprzęt ratowniczy.

Środowiskowo-Lekarskie WOPR

67 000

7

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez zapewnienie gotowości ratowniczej i organizację działalności ratowniczej na obszarze jeziora Zegrzyńskiego

Legionowskie WOPR

42 000

8

Zakupy sprzętu do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

985 000

 

RAZEM

 

2 399 000

8. Postanowienie końcowe

MSW zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn. 

Metryczka

Data publikacji 09.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry