Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”

W związku z decyzją o zleceniu do realizacji w 2011 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”, w dniu 18 października 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania. Termin zgłaszania ofert, określony został na dzień 17 listopada 2011 r.

Na realizację tego zadania przeznaczona została w 2012 roku  kwota 778 000 PLN.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  • Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.
  • Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.
  • Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.
  • Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.
  • Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
  • Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK..

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi powołane zostało decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 roku. Zapewnia ono kompleksowe wsparcie interwencyjne i konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, ich rodzin i świadków, osób zagrożonych procederem handlu ludźmi, jak też dla instytucji zaangażowanych w system identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Pana Ministra Jacka Cichockiego, powołana została komisja konkursowa do oceny zgłoszonych projektów. Komisja oceniała 3 oferty, które wpłynęły na realizację zadania zleconego ”Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”. Oferty złożyły Stowarzyszenie Po Moc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu i Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku.

Po dokonaniu oceny projektów wyżej wymienionych organizacji, decyzją Pana Ministra Jacka Cichockiego zatwierdzono wyniki postępowania konkursowego. Realizację zadania zleconego w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2012 roku planuje się powierzyć w oparciu o przedłożoną ofertę „La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu”, która uzyskała – 1 459 punktów na 1550 możliwych.Oferta Stowarzyszenia Po Moc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej uzyskała 1 345 punktów, a oferta Stowarzyszenia Federacja Zielonych uzyskała 11 punktów.

Metryczka

Data publikacji 09.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry