Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

 

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 , poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń - grudzień 2012 roku zadania publicznego:

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

1. CEL ZADANIA
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SWiA. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami).

Zadanie obejmuje następujące działania:


Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.
Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania
i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.
Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.
Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.
Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK.

2. PODSTAWA PRAWNA RELIZACJI ZADANIA
Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. INFORMACJE, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
Oferent powinien przedstawić:

1.      dane realizatora zadania,

2.      szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

3.      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane zakresy działań),

4.      informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,

5.      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

6.      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

7.      Do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

1.      Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 778.000 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2.      Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

5. WYMOGI FORMALNE

1.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.      Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1.      jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,

2.      posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,

3.      zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w cz. merytorycznej – koordynatora projektu, konsultanta do spraw interwencji, kierownika schroniska, wychowawców/opiekunów, pracowników socjalnych,

4.      zatrudnia menedżera do obsługi projektu oraz koordynatora finansowego,, którzy gwarantują rzetelną obsługę administracyjną,

5.      jest wiarygodny pod względem finansowym,

6.      przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.      Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w Art. 14 ust. 3, 4 i 5 w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 4 i 5.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Z 2011 r. Nr 1, poz. 6).

7. WARUNEK PRZEKAZANIA DOTACJI
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2009 i 2010 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W roku 2010 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczeniu potrzeb polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi kwotę 750.000 PLN, natomiast na zadania realizowane w 2011 r. – 750.000 PLN.
 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

1.      W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 145 56. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

2.      Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.

10. ZASTRZEŻENIE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 18.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej - Piotr Mierecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry