Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomieniem w Polsce systemu Child Alert"

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomieniem w Polsce systemu Child Alert

 1. ZADANIE DOTYCZY:
 • działań zmierzających do przygotowania uruchomienia w Polsce systemu Child Alert,
 • przygotowania raportu o zasadach funkcjonowania systemu Child Alert w Unii Europejskiej,
 • przygotowania koncepcji wdrożenia systemu Child Alert w Polsce, uwzględniającej przede wszystkim obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim z zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne, a także planowane procedury współpracy z Policją w zakresie przekazywania danych,
 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania tego systemu oraz zasad jego funkcjonowania,
 • przygotowania szkoleń dla osób zaangażowanych w obsługę tego systemu,
 • rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci oraz innymi podmiotami, które mogą zwiększyć skuteczność działań poszukiwawczych, w tym przede wszystkim z Policją, mediami oraz operatorami telefonii.

Zadanie to ma na celu prowadzenie działań przygotowujących do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert. Child Abduction Alert System to system alarmowy stworzony w celu uruchomienia zorganizowanej i natychmiastowej akcji poszukiwawczej w momencie uprowadzenia dziecka. Bardzo ważne jest wypracowanie w tym celu skutecznych metod i form współpracy z Policją oraz innymi podmiotami, które mogą zwiększyć skuteczność działań poszukiwawczych.

Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczynić się do jak najszybszego przygotowania możliwości uruchomienia w Polsce systemu Child Alert, w tym także do skutecznego zbierania informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywania tych informacji Policji, włączania mediów, telefonii oraz innych podmiotów w działania związane z uruchomieniem tego systemu, a także poszarzenia wiedzy społeczeństwa o istnieniu tego systemu.

Realizacja zadania powinna zakończyć się sporządzeniem raportu o zasadach funkcjonowania systemu Child Alert w Unii Europejskiej oraz koncepcji wdrożenia systemu Child Alert w Polsce, uwzględniającej przede wszystkim obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim z zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiednie rozwiązania teleinformatyczne, a także planowane procedury współpracy z Policją w zakresie przekazywania danych.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł).

 1. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 grudnia 2011 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra konkurs.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 18 października 2011 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Analiz i Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z uruchomieniem systemu Child Alert”,
 • bezpośrednio, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5, w godzinach 8.15 – 16.15.
 1. WYMOGI FORMALNE
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 18 października 2011 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w części merytorycznej,
  • zatrudnia etatowego koordynatora projektu, który zagwarantuje rzetelna obsługę administracyjną oraz koordynatora finansowego,
  • jest wiarygodny pod względem finansowym,
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 1. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT
 • Oferta powinna zawierać:
  • dane realizatora zadania,
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zakres działań, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe osób obsługujących projekt,
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Nr 1, poz. 6).
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.
 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:

 • w roku 2009 – 200.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”,
 • w roku 2010 – 150.000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, oraz 100.000 zł. na realizację zadania pn. „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci”.
 1. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.
 

Metryczka

Data publikacji 27.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Fugrała - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry