Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego pn.Ujęcie problematyki ochrony praw człowieka w stosowanych metodach i narzędziach w procesie rekrutacji do służby w Policji i Straży Granicznej.


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Ujęcie problematyki ochrony praw człowieka w stosowanych metodach i narzędziach w procesie rekrutacji do służby w Policji i Straży Granicznej.

§ 1
Rodzaj zadania

Celem zadania jest przeanalizowanie przez wyłonionego w drodze konkursu Zleceniobiorcę poszczególnych etapów procesu doboru do Policji i Straży Granicznej pod kątem aspektu ochrony praw człowieka. Powyższa analiza powinna pozwolić na udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy stosowane narzędzia rekrutacyjne pozwalają na wyłonienie kandydatów o pożądanym nastawieniu do innych ludzi (w szczególności do osób, które
w jakiś sposób są odmienne od większości społeczeństwa np. ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę, wyznanie itp.) oraz pożądanym poziomie wiedzy w zakresie problematyki ochrony praw człowieka.

Opracowanie końcowe stworzone w ramach wykonania zadania powinno zawierać:

 1. Analizę profilu kandydata na funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej pod kątem aspektu ochrony praw człowieka – wskazanie, jakie są oczekiwania w stosunku do kandydatów w zakresie ich postawy wobec innych ludzi, w tym osób odmiennych od większości społeczeństwa oraz w zakresie ich poziomu wiedzy na temat ochrony praw człowieka;
 2. Wyjaśnienie, czy w procesie doboru do Policji i Straży Granicznej ujmowany jest aspekt ochrony praw człowieka (zarówno sprawdzanie wiedzy, jak i badanie postaw), a jeśli tak, to na jakich etapach rekrutacji i w jakim zakresie kwestie te są badane;
 3. Wskazanie, czy funkcjonujące w obecnym kształcie narzędzia rekrutacyjne pozwalają na wyłonienie osób, których nastawienie do innych ludzi i poziom wiedzy o prawach człowieka są zgodne z założonym profilem kandydata;
 4. Rekomendacje co do ewentualnych zmian w sposobie badania wiedzy kandydatów na temat problematyki ochrony praw człowieka oraz ich postaw wobec innych ludzi, (w szczególności wobec osób odmiennych w jakiś sposób od większości społeczeństwa) w ramach procesu doboru do Policji i Straży Granicznej)

Na etapie formułowania końcowych rekomendacji Zleceniobiorca powinien zorganizować seminarium eksperckie z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Granicznej właściwych w zakresie problematyki ochrony praw człowieka oraz doboru, przedstawicieli MSWiA, organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony praw człowieka oraz ewentualnie innych podmiotów, którego celem będzie omówienie proponowanych modyfikacji w procedurze doboru oraz przedyskutowanie praktycznej możliwości wprowadzenia poszczególnych proponowanych rozwiązań. Rekomendacje końcowe zawarte w opracowaniu powinny uwzględniać wnioski sformułowane po ww. seminarium eksperckim.

§ 2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania


Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przeznaczyć środki w wysokości 55.000 PLN.

§ 3
Terminy realizacji zadania


Realizacja zadania powinna nastąpić do dnia 30 grudnia 2011 r.

§ 4
Termin składania ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 3, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 5
Wymagania formalne

 1. Oferent powinien przedstawić ofertę na wzorze, określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zawierającą następujące informacje:
 • dane realizatora zadania,
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 1. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które spełniają łącznie następujące wymogi formalne:
 • zostały złożone przez Oferenta, który:
 1. jest organizacją pozarządową lub też innym podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność statutową w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, upowszechniania tolerancji i edukacji międzykulturowej oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 2. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 3. posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie problematyki procesu rekrutacji (analiza, projektowanie lub przygotowywanie procesu rekrutacji),
 4. jest wiarygodny pod względem finansowym (co potwierdzi załączonym sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok obrotowy),
 • zawierają szczegółowy opis zadania, który jest spójny z kosztorysem, który winien zawierać wszystkie pozycje planowane do sfinansowania w ramach zadania publicznego,
 • zawierają harmonogram planowanych działań, w którym określone zostaną terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, przy czym realizacja zadania możliwa jest tylko w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.,
 • zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu oraz są kompletne (oferta wraz z załącznikami), a także zostały podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
 • zawierają wszystkie elementy wynikające z ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym :
 1. szczegółowy opis zadania (w tym informacje nt. miejsca i terminów realizacji zadania, informacje na temat posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym zakres merytoryczny i czasowy pracy oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników), deklaracja zamiaru odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
 3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty jego wystawienia) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie reprezentujących go osób,
 4. wskazania miejsca, w którym w przypadku przyznania dotacji umieszczony zostanie zapis „zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”,
 • wszystkie rubryki oferty wypełniono prawidłowo i kompletnie,
 • zawierają wstępne zobowiązanie do przekazania praw autorskich do opracowanego programu i materiałów szkoleniowych.
 1. W przypadku oferty składanej wspólnie wystarczy, że partnerzy spełniają powyższe wymogi łącznie, natomiast konieczne jest wskazanie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni partnerzy oraz sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej. Oferenci składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania;
 2. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę o partnerstwie itp. (która w szczególności zawierać będzie podział zadań pomiędzy stronami umowy).
 3. W przypadku, gdy Oferent w ramach realizacji zadania planuje udział podwykonawców, konieczne jest wskazanie ich udziału procentowego w realizacji zadania, który jednakże nie powinien przekraczać 20 %.

§ 6
Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze oferty

 1. Dokonanie oceny merytorycznej przedłożonych ofert odbywać się będzie według następujących kryteriów:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta dokonana będzie na podstawie oceny proponowanych rozwiązań, tj. pod kątem:
 1. zgodność nadesłanej oferty z tematem i opisem zadania oraz jej kompletność (projekt powinien odnosić się do wszystkich trzech elementów wymienionych w §1 ogłoszenia),
 2. stopnia uwzględnienia specyfiki funkcjonowania Policji i Straży Granicznej przy projektowaniu proponowanych modyfikacji w doborze (ocenie podlegać będzie także planowany sposób zorganizowania seminarium eksperckiego, o którym mowa w §1 ogłoszenia: zakres tematyczny, formuła, dobór prelegentów i uczestników),
 • możliwość wykonania zadania w oparciu o przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,
 • w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych uwzględniony zostanie planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnienie planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
 • uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 1. Wpływ kryteriów na ocenę ostateczną oferty:
 • zgodność nadesłanej oferty z tematem i opisem zadania - 20%
 • prawidłowość sporządzonej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania - 20 %
 • ocena proponowanych rozwiązań - 30%
 • planowany sposób przeprowadzenia seminarium eksperckiego, o którym mowa w §1 ogłoszenia – 10%
 • planowany wkład rzeczowy i/lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na realizacje zadania publicznego - w przypadku podmiotów,
 • które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Ogłaszającego zadanie publiczne - 20 %
 1. Powyższe kryteria mają zastosowanie także w sytuacji, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

§ 7
Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie komisja konkursowa powołana w tym celu przez dyrektora Departamentu.
 2. Ocena spełnienia przez poszczególnych Oferentów wymogów formalnych (określonych w § 5);
 • oferty oceniane będą pod względem formalno-prawnym;
 • oferty, w których stwierdzono błędy formalne nie podlegają ocenie merytorycznej;
 • oferty przesłane lub złożone po upływie terminu naboru będą odsyłane bez rozpatrzenia;
 • prócz tego za błąd formalny uznaje się:
 1. niekompletność lub brak np.: pieczęci podmiotu; podpisów osób uprawnionych pod wnioskiem i/lub załącznikami; potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przynajmniej przez jedną z osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy wskazanych w formularzu wniosku; wymaganych załączników określonych w niniejszym regulaminie;
 2. brak ważności wymaganych załączników (w przypadku KRS , rejestru instytucji kultury oraz szkoły i uczelni artystycznej obowiązuje 3-miesięczny termin ważności, w przypadku rejestru przedsiębiorców: termin 1-miesięczny);
 3. błędy rachunkowe;
 4. złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony
 1. Ocena spełnienia przez poszczególnych Oferentów wymogów merytorycznych (określonych w § 6);
 2. Wyłonienie ofert spełniających powyższe kryteria;
 3. Wybór oferty/ ofert najlepiej spełniającej/cych kryteria formalne i merytoryczne.

§ 8
Zastrzeżenia

 

 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu. Nie będą dopuszczone oferty realizowane w częściach.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zawieranej umowie
 3. w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, o ile zmiany te są nieznaczne a ich wprowadzenie jest niezbędne dla należytego wykonania zadania publicznego lub przyczyni się do pełnej realizacji celów tego zadania.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie z chwilą odbioru przedmiotu umowy prawo do przeniesienia na Zleceniodawcę wszelkich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy (w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby), uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy, w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji.

§ 9
Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości nie później niż 15 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. Wyniki, o których mowa w ust. 1, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Zwycięzca/y dodatkowo zostanie/ą poinformowany/ni drogą pisemną.

§ 10
Informacja o zrealizowanych w latach 2009 i 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań publicznych w zakresie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne kwotę 58 847,18 PLN. Wszystkie środki zostały przekazane podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2010 nie wydatkowano środków na realizację zadań publicznych w zakresie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne.

§11
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA, pod numerami telefonów (22) 60 115 38, (22) 60 141 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: anna.malmon@mswia.gov.pl, wirginia.prejs@mswia.gov.pl. Oferty, adresowane do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA, należy przesyłać na adres: ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa lub składać w Biurze Podawczym MSWiA przy ul. Rakowieckiej 2A.
   

Metryczka

Data publikacji 25.08.2011
Data modyfikacji 06.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry