Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie konkursu na zlecenie zadania publicznego pod nazwą.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych”

W dniu 18 kwietnia 2011 roku Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac Komisji konkursowej powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Na otwarty konkurs ofert wpłynęła jedna oferta Związku Romów Polskich na realizację zadania pn. Edukacja – krok do lepszej przyszłości.

Ofertę oceniała sześcioosobowa Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Na podstawie Protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Tomasz Siemoniak, zlecił realizację ww. zadania Związkowi Romów Polskich.

Kwota dotacji na realizację ww. zadania publicznego wyniesie 60.000 zł.

Metryczka

Data publikacji 20.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Różański
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry