Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pod nazwą.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” - rozstrzygnięty.

W dniu 21 lutego 2011 roku Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac Komisji konkursowej nr 2 powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 2 projekty:

  1. Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych projekt pn. „116000. Telefon w sprawie Zaginionego Dziecka. Całodobowa, bezpłatna linia interwencyjna dla rodzin i opiekunów zaginionych dzieci”.
  2. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, projekt pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju – Festiwal mądrości, radości, wiedzy, alternatywnej energii, żubra”.

Wskazane wyżej oferty oceniała sześcioosobowa Komisja konkursowa nr 1, w skład której weszli przedstawiciele Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, Komendy Głównej Policji oraz organizacji pozarządowej – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Wymogów formalnych, w zakresie wymaganym przepisami i określonych w ogłoszeniu, nie spełniło Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku – nie dołączono kalkulacji przewidywanych kosztów. 

Niezależnie od powyższego członkowie Komisji konkursowej nr 2 zadecydowali, że obie oferty zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Jako uzasadnienie takiej decyzji przede wszystkim podkreślono niewielką liczbę ofert oraz fakt, że wszystkie uchybienia proceduralne mogą zostać naprawione poprzez wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia oferty.

Oferty uzyskały następującą punktację (możliwych do zdobycia było 750 punktów):

  1. Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – 698 pkt,
  2. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, projekt pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju – Festiwal mądrości, radości, wiedzy, alternatywnej energii, żubra” – 40 pkt.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał projekt Fundacji Itaka, który uzyskał większą liczbę punktów.

Kwota dotacji na realizację tego zadania publicznego wyniesie 100.000 zł.

Metryczka

Data publikacji 22.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Furgała
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry