Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pod nazwą.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” - rozstrzygnięty

W dniu 21 lutego 2011 roku Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac Komisji konkursowej nr 1 powołanej do oceny ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 5 projektów:

 1. Fundacja Dzieci Niczyje, projekt pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”
 2. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza w Krakowie, projekt pn. „Ja czekam! 116-111 Dzwoń!”
 3. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, projekt pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju – Festiwal mądrości, radości, wiedzy, alternatywnej energii, żubra”
 4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, projekt pn. „Przyjaciel na odległość”
 5. Stowarzyszenie Integracyjne Razem z Elbląga, projekt pn. „Nie jesteś sam zaufaj nam”.

Wskazane wyżej oferty oceniała sześcioosobowa Komisja konkursowa nr 1, w skład której weszli przedstawiciele Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA, Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA, Komendy Głównej Policji oraz organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Wymogów formalnych, w zakresie wymaganym przepisami i określonych w ogłoszeniu, nie spełniły następujące organizacje:

 • Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza w Krakowie – do wniosku nie został dołączony statut organizacji.
 • Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku – nie dołączono kalkulacji przewidywanych kosztów. 
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – oferta nie została podpisana i nie dołączono także deklaracji o nieodpłatnej realizacji zadania.
 • Stowarzyszenie Integracyjne Razem z Elbląga - nie została dołączona deklaracja o nieodpłatnej realizacji zadania.

Niezależnie od powyższego członkowie Komisji konkursowej nr 1 zadecydowali, że wszystkie pięć ofert zostanie ocenionych pod względem merytorycznym. Jako uzasadnienie takiej decyzji przede wszystkim podkreślono niewielką liczbę ofert oraz fakt, że wszystkie uchybienia proceduralne mogą zostać naprawione poprzez wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia oferty.

Oferty uzyskały następującą punktację:

 1. Fundacja Dzieci Niczyje, projekt pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” – 680 pkt,
 2. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, projekt pn. „Przyjaciel na odległość” – 367 pkt,
 3. Stowarzyszenie Integracyjne Razem z Elbląga, projekt pn. „Nie jesteś sam zaufaj nam” – 237 pkt.
 4. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza w Krakowie, projekt pn. „Ja czekam! 116-111 Dzwoń!” – 171 pkt,
 5. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, projekt pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju – Festiwal mądrości, radości, wiedzy, alternatywnej energii, żubra” – 23 pkt.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs wygrał projekt Fundacji Dzieci Niczyje, który uzyskał największą liczbę punktów.

Kwota dotacji na realizację tego zadania publicznego wyniesie 150.000 zł.

Metryczka

Data publikacji 22.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Furgała
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry