Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn.:"Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

§ 1.
Cel zadania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wymóg przeprowadzenia ewaluacji jest związany z nadaniem Programowi na rzecz społeczności romskiej w Polsce statusu strategii sektorowej - w zakresie zgodności programu ze średniookresową strategią rozwoju kraju (Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015). Wyniki ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych, a dostarczone za jej sprawą informacje mogą być wykorzystane przy przygotowaniu Programu w następnym okresie programowania, czyli po roku 2013. Poddanie Programu ocenie okresowej jest niezbędne dla właściwej jego realizacji oraz prawidłowego zarządzania środkami publicznymi.

§ 2.
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 5 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
 6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
 8. opis prac badawczych wraz z proponowaną metodologią,
 9. harmonogram realizacji zadania, ze wskazaniem terminów przekazania: 
 • wstępnego raportu metodologicznego w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy,
 • ostatecznej wersji raportu metodologicznego w ciągu 16 dni od dnia podpisania umowy,
 • wstępnej wersji raportu końcowego do dnia 24 października 2011 r.

 

§ 4.
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki
  w wysokości 120 000 zł.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie do dnia 31.12.2011 r.
 3. Założenia dotyczące badania ewaluacyjnego.
  • Cel badania.Celem badania jest zidentyfikowanie słabych i mocnych stron działań podejmowanych w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach 2004-2010 oraz ocena wpływu podjętych działań na podniesienie poziomu integracji obywatelskiej społeczności romskiej w Polsce.
  • Kryteria ewaluacyjne. W badaniu należy uwzględnić następujące kryteria ewaluacyjne: trafność (adekwatność), użyteczność, skuteczność, efektywność.
  • Metodologia oraz sposób realizacji badania. Badanie powinno być realizowane zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką w tym zakresie. Od Oferenta oczekuje się  przedstawienia spójnej koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego. Oferent zobowiązany jest na etapie składania oferty do przedstawienia opisu planowanych prac badawczych wraz z proponowaną metodologią. Zaproponowana metodologia powinna być dostosowana do specyfiki przedmiotu badania, a przez to zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów badania. W zależności od przyjętej koncepcji Oferent powinien zmodyfikować i uzupełnić listę zagadnieńbadawczych zaproponowanych przez Zamawiającego. Cel i zakres badania wskazują na konieczność zastosowania zestawu różnorodnych (ilościowych i jakościowych) metod zbierania i analizy danych (w tym wykorzystania narzędzi badawczych). Oferent powinien uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych metod i narzędzi badawczych oraz wskazać sposoby rzetelnego ich wykorzystania. Każda metoda badawcza powinna zawierać propozycję opisu i sposobu doboru próby badawczej. Zaproponowana metodologia powinna wynikać z celu badania oraz uwzględniać przyjęte kryteria ewaluacyjne. Minimum metodologiczne powinno obejmować:
   1. analizę danych zastanych (Desk Research),
   2. indywidualne wywiady pogłębione z:
    • wybranymi pracownikami odpowiedzialnymi za koordynację
     i nadzór Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na poziomie administracji rządowej centralnej i terenowej,
    • z pracownikami wykonawców Programu tj. m.in.
     z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i jednostek prowadzonych przez JST (np. przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe) oraz pracownikami organizacji pozarządowych, w tym romskich organizacji pozarządowych,
    • beneficjentami ostatecznymi.
  • badanie ankietowe wykonawców Programu i beneficjentów ostatecznych.

Podana propozycja narzędzi badawczych nie jest wyczerpująca. Zaproponowanie przez Oferenta dodatkowych narzędzi badawczych będzie stanowiło jedno z kryteriów oceny oferty. W opisie metodologii projektu badawczego należy również wskazać opis sposobu doboru próby do badań empirycznych.

 • Przykładowe zagadnienia badawcze.
  1. Oczekiwania i oceny ogólne
  2. Jakie są mocne strony realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej
   w Polsce
   ?
  3. Jakie są słabe strony realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej
   w Polsce
   , jakie bariery lub zagrożenia można zidentyfikować w prawidłowej realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce?
  4. Które kierunki wsparcia społeczności romskiej przynoszą efekty, a które efektów nie przynoszą? I z jakich przyczyn?
  5. W jaki sposób najskuteczniej niwelować bariery i zagrożenia, które napotkać można w trakcie realizacji Programu?
  6. Jak przedstawiciele społeczności romskiej oraz wykonawcy Programu oceniają dotychczasowe działania podejmowane na rzecz grupy docelowej (czy były one trafne, skuteczne, w jaki sposób były odbierane przez beneficjentów ostatecznych)?
  7. Jak wykonawcy Programu oceniają współpracę z beneficjentami ostatecznymi – przedstawicielami społeczności romskiej, czy wykonawcy dostrzegają wzrost poziomu integracji osób objętych działaniami Programu – jeśli tak – na ile zmiany takie są głębokie i trwałe?
  8. Jak wykonawcy Programu oceniają współpracę z instytucjami koordynującymi
   i nadzorującymi jego realizację (MSWiA, MEN, urzędy wojewódzkie)?
  9. Jak beneficjenci ostateczni oceniają współpracę z wykonawcami Programu?
  10. Jak wykonawcy Programu oceniają procedurę aplikowania o środki Programu? Czy dokumentacja („Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz wniosek na realizację zadań Programu) są czytelne dla wykonawców Programu?
  11. Jakiego rodzaju problemów doświadczają wykonawcyProgramu w jego realizacji?
  12. Analiza efektów poszczególnych dziedzin Programu
  13. Jakie efekty przynoszą działania realizowane w poszczególnych ośmiu dziedzinach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce?
  14. Jak przedstawiciele społeczności romskiej i pracownicy szkół oceniają wprowadzenie do placówek oświatowych zawodów asystenta edukacji romskiej i nauczyciela wspomagającego edukację romską? Jakie efekty przynosi praca ww. osób?
  15. Jak asystenci edukacji romskiej i nauczyciele wspomagający edukację romską oceniają swoją rolę w środowisku szkolnym oraz romskim, jakie problemy i przeszkody wskazują jako najistotniejsze, jakiego rodzaju wsparcia, zmian oczekują w przyszłości?
  16. W jaki sposób przedstawiciele społeczności romskiej oceniają realizację systemów stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla studentów pochodzenia romskiego?
  17. W jaki sposób przedstawiciele społeczności romskiej oceniają realizację wsparcia wychowania przedszkolnego dzieci romskich?
  18. W jakim stopniu wsparcie finansowe dla romskich organizacji pozarządowych oraz poradnictwo prawne i obywatelskie przyczyniają się do zwiększenia poziomu wiedzy przedstawicieli mniejszości romskiej na temat przysługujących im praw i obowiązków? Czy oraz jak realnie zmienia to standard ich życia poprzez np. ułatwienie kontaktów z urzędami, załatwianie spraw, terminowość etc?
  19. Jakiego rodzaju instrumenty rynku pracy są najbardziej skuteczne w aktywizacji zawodowej Romów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn)?
  20. W jakim stopniu praca pielęgniarek środowiskowych i organizacja tzw. „białych dni” przyczynia się do zwiększenia świadomości zdrowotnej Romów?
  21. Czy i w jakim stopniu pomoc materialna w zakresie poprawy sytuacji bytowej rodzin romskich ma wpływ na zwiększenie integracji obywatelskiej społeczności romskiej? Czy i jakie negatywne zjawiska wynikają z tej części Programu dla integracji?
  22. W jakim stopniu organizacja imprez promujących kulturę romską oraz prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów romskich wpływa na poziom integracji obywatelskiej Romów?
  23. Rekomendacje do kontynuacji Programu w latach2014-2023
  24. Czy i jakiego rodzaju zmiany należy wprowadzić do Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2023 w stosunku do Programu realizowanego obecnie?
  25. Czy można zidentyfikować obszary polityki integracyjnej państwa kierowane do osób wykluczonych społecznie, które nie zostały dostrzeżone w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce?
  26. Jakiegotypu wsparcia oczekują beneficjenci ostateczni? Czy i jak zmienić dziedziny Programu?
  27. Jakie działania należy podjąć w celu lepszej realizacji celu Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce?
  28. Która (które) z dziedzin Programu powinny zostać wskazane jako priorytetowe?
  29. Czy – w opinii przedstawicieli mniejszości romskiej oraz wykonawców Programu – zasadne jest kontynuowanie Programu po roku 2013.
  30. W jaki sposób społeczność romska oraz przedstawiciele instytucji koordynujących i nadzorujących realizację Programu widzą rolę Zespołu do Spraw Romskich KWRiMNiE w kształtowaniu polityki państwa wobec mniejszości romskiej?

Podana propozycja pytań badawczych nie jest wyczerpująca. Zaproponowanie przez Oferenta dodatkowych pytań badawczych będzie stanowiło jedno z kryteriów oceny oferty. Badanie powinno objąć co najmniej 5 województw, na terenie których realizowany jest Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce i obejmuje swoim zasięgiem różne grupy Romów.

 • Sposób prezentacji wyników badania. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do prezentacji oraz przekazania wyników realizacji badania w terminie, miejscu i formie uzgodnionej z MSWiA.Wymagane formy prezentacji wyników badania:
  1. wstępny raport metodologiczny,
  2. raport metodologiczny, który powinien zawierać szczegółowy opis następujących elementów:identyfikacja obszaru badawczego, metodologia planowanej ewaluacji, plan organizacji pracy badawczej. Wykonawca powinien przedstawić w raporcie przewidywany harmonogram realizacji badania,
   z podziałem prac pomiędzy członków zespołu,
  3. wstępne wyniki badania,
  4. raport końcowy posiadający następującą strukturę: stronę tytułową i spis treści, streszczenie raportu, streszczenie raportu w języku angielskim, wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania), opis zastosowanej metodologii, opis wyników badania oraz ich analizę i interpretację (wyniki przedstawione będą również w formie graficznej), wnioski i rekomendacje pogrupowane wg skali istotności lub tematycznie wraz w proponowanym sposobem ich wdrożenia, aneksy (w tym aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych, źródła informacji wykorzystywanych w badaniu  oraz narzędzia badawcze). Raport końcowy powinien udzielać wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Raport powinien być napisany w czytelnej i zrozumiałej formie, a wnioski i rekomendacje wynikające z badania powinny być obiektywne, pragmatyczne i precyzyjne, by można było je wdrożyć. Rozdziały analityczne powinny zawierać podsumowania i wnioskicząstkowe. Raport końcowy powinien także podawać dokładne źródła informacji, w celu ich weryfikacji.

§ 5.
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (decyduje data wpływu), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  • jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponuje zespołem co najmniej 4 ekspertów, w tym:
   1. eksperta, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie badań o charakterze społecznym i posiadającego wiedzę z zakresu polityki społecznej,
   2. specjalisty w zakresie prowadzenia badań jakościowych, w tym ich projektowania, realizacji oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników, posiadającego doświadczenie wynikające z udziału w ciągu ostatnich trzech lat, w co najmniej dwóch badaniach o tematyce społecznej,
   3. specjalisty w zakresie prowadzenia badań ilościowych, w tym ich projektowania, realizacji oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników, posiadającego doświadczenie wynikające z udziału w ciągu ostatnich trzech lat, w co najmniej dwóch badaniach o tematyce społecznej,
   4. eksperta posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie badań dotyczących przedstawicieli romskiej mniejszości etnicznej w Polsce lub doświadczenie cyganologiczne,
 3. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 badania ewaluacyjne o charakterze społecznym,
 4. jest wiarygodny pod względem finansowym,
 5. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Ze względu na konieczność zachowania obiektywności badania ewaluacyjnego, MSWiA zastrzega,
  że żaden z członków zespołu realizującego badanie nie mógł być w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem ogłoszenia konkursupracownikiem instytucji odpowiedzialnej za koordynację i nadzór Programu
  na rzecz społeczności romskiej w Polsce
  . Członkowie zespołu ewaluacyjnego nie mogą być również
  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursuprzedstawicielami oraz członkami władz Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
 7. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Oferentami na etapie oceny wniosku.

§ 6.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Tryb wyboru ofert reguluje zarządzenie nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 16, poz. 86). Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w § 3, 4 i 5. Przy rozpatrywaniu ofert będą również brane pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 7.
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania..

§ 8.
Informacja o zrealizowanych w latach 2009 i 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2009 i 2010 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie realizowało badania ewaluacyjnegoProgramu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

§ 9.
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu +48 22 60 115 39 lub pod adresem poczty elektronicznej: dorota.dobrzyńska@mswia.gov.pl.  
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych
  i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

§ 10.
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.


Metryczka

Data publikacji 25.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry