Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. "Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 23, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust.  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2011 roku.

 

1. Rodzaj zadania

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2011 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przeznaczyć środki, które określi ustawa budżetowa na rok 2011. W projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok przekazanym do Sejmu RP w dniu 30 września 2010 r. MSWiA zaplanowało na ten cel kwotę 12.249.000 zł. (w tym 1.109.000. zł na wydatki majątkowe). Ostateczna wysokość kwoty dotacji będzie znana po wejściu w życie ustawy budżetowej.

3. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do których statutowych zadań należy niesienie pomocy w górach lub na wodach ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone oraz zapobieganie wypadkom
w górach lub na wodach.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie konkursowego zadania,
w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy organizacje, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Złożone oferty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

3.4. Do złożonej oferty trzeba dołączyć:

a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, i zobowiązań podatkowych,

b) oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych.

3.5 Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu.

3.7. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.

3.8. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni, od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Nie złożenie korekty kosztorysu
w odpowiednim czasie skutkowało będzie nie podpisaniem umowy.

3.9. W związku z nie podpisaniem umowy z ww. przyczyn oferent nie może wywodzić żadnych roszczeń.

3.10. Kwota przyznanej dotacji w ramach odpowiedniej umowy, nie może być większa niż 80% ostatecznie przyjętych w kosztorysie przez organizację całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania.

3.11. Oceniana będzie wysokość kosztów administracyjnych finansowanych z środków dotacji. Niezbędne jest w związku z tym wydzielenie w składanych ofertach kalkulacji przewidywanych kosztów administracyjnych od kalkulacji kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania.

3.12. Na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji zadania, może być przeznaczone nie więcej niż 10% wysokości przyznanej kwoty dotacji.

  • Kosztami kwalifikowanymi do kosztów administracyjnych będą koszty związane, w sposób niebudzący wątpliwości, z realizacją zleconego zadania, w tym w szczególności:
  1. obsługi księgowo – biurowej, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
  2. sprzętu biurowego, w tym jego konserwacji i naprawy;
  3. materiałów biurowych;
  4. opłat związanych z utrzymaniem biur (podatki czynsze itp.);
  5. innych opłat związanych z funkcjonowaniem biur, w tym opłat telefonicznych, pocztowych, bankowych itp.
  • Kosztami kwalifikowanymi do kosztów ratowniczych będą w szczególności:

1) utrzymanie gotowości alarmowej kadry ratowniczej, w tym:

a)    wynagrodzenia ratowników wraz z pochodnymi;

b)    dyżury ratownicze;

c)    szkolenia oraz materiały i publikacje wydawane na potrzeby szkoleń;

2) zabezpieczenie zaplecza logistycznego, w tym:

a)   zużycie materiałów i energii, opłaty za media (śmieci, woda, kanalizacja)
w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zlecanego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurkami związane;

b)   bieżącą eksploatację środków transportu ratowniczego, naprawy i jego ubezpieczenie, z zastrzeżeniem kosztów paliwa wykorzystywanego jedynie do transportu związanego z akcjami ratowniczymi i szkoleniami.

3) uzupełnienie brakującego sprzętu i ekwipunku ratowniczego oraz zakup środków transportu lądowego i wodnego niezbędnego do działań ratowniczych;

4) modernizacja, rozbudowa i remonty budynków stacji ratowniczych.

 

4. Termin i warunki realizacji zadań

4.1. Realizacja zadania: 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 211.

4.2. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określają obowiązujące przepisy wykonawcze do art. 19 ust 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

4.3 Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do  korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.

4.4. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego zgodnie
z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

4.5. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań zostaną określone w odrębnych umowach, których odpowiedni wzór określa rozporządzenie wydane na podstawie
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) i w załączniku do umowy w postaci kopii złożonej oferty. Umowa może przewidywać modyfikacje tak określonych warunków poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie w tym ogłoszeniu opisanym lub modyfikacje (doprecyzowania) nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile wyrazi zgodę na nie oferent i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności zwiększać będą ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach. Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli ich uwzględnienie w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

 

5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 25 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty można składać:

- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5, w godzinach 815 – 1615  

lub

- korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2011 – Ratownictwo górskie i wodne (decyduje data wpływu oferty do siedziby MSWiA).

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

6.1 Wybór ofert następuje w trybie konkursowym określonym w art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz w zakresie nieuregulowanym w ww. ustawie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego w trybie określonym w zarządzeniu nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 16, poz. 86).

6.2 Wyboru oferty (ofert) dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji.

6.3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Konkursowa uzgodni plan pracy.

6.4. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.

6.5. Członek Komisji Konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

6.6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6.7 Komisja po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie   protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6.8 Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Minister w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.9 Z chwilą zaakceptowania przez Ministra wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.10. Wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa MSWiA dokona w oparciu
o kryteria formalne i merytoryczne:

Kryteria formalne:

1)    składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w punkcie 3 podpunkcie 1 niniejszego ogłoszenia,

2)    złożenie oferty w terminie,

3)    złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,

4)    kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione,

5)    oferta zawiera kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z wydzielonymi kosztami administracyjnymi,

6)    zgodność działalności statutowej podmiotu składającego ofertę z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,

7)    zgodność oferty z założeniami określonymi w pkt 3.10-3.12 niniejszego konkursu,

Oferty niespełniające, co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

1)    zgodność złożonej oferty z zakresem zadania;

2)    możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot biorąc pod uwagę
w szczególności:

a)    doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań;

b)    posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;

3)    efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność;

4)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 20%);

5)    wkład rzeczowy i osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6)    wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.

7)    posiadanie zgody na wykonywanie obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługującym ratownikom górskim i wodnym z związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz.U. Nr 193, poz. 1624).

 

6.11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone nie później niż 58 dni po upływie terminu składania ofert, zgodnie z trybem wyboru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz
w zarządzeniu nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 16, poz. 86).

7. Wykaz zadań publicznych zleconych przez MSWiA w latach 2009 i 2010.

W 2009 r. i 2010 r. zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju prezentowane poniżej, na które zostały przekazane następujące kwoty dotacji.

 

Wykaz umów zlecenia zadań publicznych  z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku

 

L.P.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość umowy

1.

Zapewnienie gotowości ratowniczej na terenie Polski Południowej i realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

6.320.000

2.

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w Tatrach i paśmie Spisko-Gubałowskim oraz prowadzenie ratownictwa z użyciem śmigłowca ratowniczego TOPR na terenie Południowej Małopolski na wezwanie innych służb ratowniczych

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

3.390.000

3.

Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Śniardwy i sąsiednich akwenach Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurska Służba Ratownicza

381.000

4.

Podniesienie sprawności funkcjonowania służby ratowniczej na Jeziorze Śniardwy i sąsiednich akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2009 roku i w latach następnych  poprzez sfinansowanie doposażenia w 2009 roku MSR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy

Mazurska Służba Ratownicza

188.000

5.

Organizacja i koordynacja działalności ratowniczej oraz szkoleniowej z zakresu ratownictwa wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.000.000

6.

Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

190.000

7.

Doposażenie WOPR w sprzęt ratownictwa wodnego w celu podniesienia sprawności funkcjonowania służby ratowniczej.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.030.000

8.

Poprawa funkcjonalności górskiej służby ratowniczej poprzez modernizację sieci radiołączności GOPR – etap II: Wykonanie prac instalacyjno-montażowych oraz uruchomienie systemu łączności

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

420.000

9.

Podniesienie sprawności funkcjonowania służy  ratowniczej TOPR poprzez doposażenie służb w sprzęt ratowniczy oraz środki transportu

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

280.000

 

RAZEM

 

 

13.199.000

 

Wykaz umów zawartych w ramach zlecenia zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego
i górskiego w 2010 roku

L.p.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość umowy

1

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

498 782

2

Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w górach na terenie Polski południowej.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

6 258 000

3

Organizowanie pomocy, zapewnienie gotowości ratowniczej oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia w Tatrach i paśmie Spisko-Gubałowskim, oraz prowadzenie ratownictwa z użyciem śmigłowca ratowniczego TOPR w szczególności na obszarach górskich południowej Małopolski na wezwanie innych służb.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

3 601 000

4

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad woda poprzez doposażenie jednostki WOPR w profesjonalny sprzęt pływający

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe "WOPR-OS" w Ostrołęce

43 000

5

"Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach" w celu doposażenia WOPR w sprzęt ratownictwa wodnego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1 050 000

6

"Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach" w celu organizacji działalności Grup Operacyjnych i Interwencyjnych oraz organizacji centralnych kursów i szkoleń specjalistycznych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

900 000

7

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez organizację działalności ratowniczej na terenie jeziora Śniardwy i w jego okolicach w celu wsparcia działań Mazurskiego WOPR na tym terenie

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

58 744

8

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach- doposażenie WOPR w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim w sprzęt ratownictwa wodnego w celu podniesienia sprawności funkcjonowania systemu ratownictwa.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

266 474

9

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach poprzez dofinansowanie kontynuacji i wykończenia budowy budynku bazy ratowniczo-szkoleniowej jednostki terenowej WOPR w Legionowie.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

229 000

 

RAZEM

 

12 905 000

8. Postanowienie końcowe

MSWiA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Metryczka

Data publikacji 01.12.2010
Data modyfikacji 09.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry