Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu na zlecenie zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

W dniu 10 listopada 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 1 wniosek - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Oferta uzyskała 988 punktów na 1050 możliwych (przyznanych przez członków Komisji).

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizację zadania publicznego w formie powierzenia wykonania zadania zlecono Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Oferta Fundacji La Strada zapewnia kompleksową realizację zadania we wskazanych częściach:

Część A.        całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Część B.        zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksową organizację bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.

Część C.        interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.

Część D.        prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.

Część E.       konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.

Część F.         prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK.

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 750 000 zł.

Metryczka

Data publikacji 12.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mierecki
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry