Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi rozstrzygnięty

W dniu 31 marca 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2010 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi rozstrzygnięty.

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 1 wniosek - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.. Oferta uzyskała 679 punktów na 780 możliwych (przyznanych przez członków Komisji).

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizację zadania publicznego w formie powierzenia wykonania zadania zlecono Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Oferta Fundacji La Strada zapewnia kompleksową realizację zadania we wskazanych częściach:
Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizacja powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia - umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), konsultacje prawne, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, dyspozycyjność przez 24 h.
Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.
Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.
Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty).

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 615 000 zł.

Metryczka

Data publikacji 01.04.2010
Data modyfikacji 02.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Prus
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry