Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 7 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie kwiecień-grudzień 2010 roku zadania publicznego:

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

1. CEL ZADANIA
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SWiA. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiar handlu ludźmi - obywatela polskiego lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi - cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami).

Zadanie obejmuje następujące działania:
Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizację powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia - umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), konsultacje prawne, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, dyspozycyjność przez 24h.

Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.

Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.

Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.

Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty).

2. PODSTAWA PRAWNA RELIZACJI ZADANIA
Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkty 16 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. INFORMACJE, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane zakresy działań),
 4. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 7. Do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

4. DODATKOWE INFORAMCJE DOTYCZĄCE OFERTY

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 615.000 PLN (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych).
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

5. WYMOGI FORMALNE

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
  2. posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania - doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,
  3. zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w cz. merytorycznej - koordynatora projektu, konsultanta do spraw interwencji, kierownika schroniska, wychowawców/opiekunów, pracowników socjalnych,
  4. posiada etatowego menedżera do obsługi projektu, który zagwarantuje rzetelną obsługę administracyjną oraz etatowego koordynatora finansowego,
  5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  6. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

6. TERMIN I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 4 i 5.
Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Nr 16, poz. 86).

7. WARUNEK PRZEKAZANIA DOTACJI
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2009 i 2010 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W roku 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczenia potrzeb kwotę 850.000 PLN, natomiast na zadanie realizowane w okresie 1 stycznia-31 marca 2010 r. - 135.000 PLN.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej: Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax (22) 60-145-56. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu. 
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi”.

10. ZASTRZEŻENIE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.
 

Metryczka

Data publikacji 22.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mirecki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry