Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 7 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

 1. Zadanie dotyczy: Zadanie to ma na celu wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, a tym samym wzmocnienie ich poczucia bezpieczeństwa poprzez umożliwienie im korzystania z telefonu zaufania oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zmniejszenia liczby niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin, a także poszerzenia wiedzy osób korzystających z telefonu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
  • prowadzenia ogólnopolskiego bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci;
  • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
  • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci.
 2. Wysokość środków publicznych na realizację zadania
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
 3. Uprawnione podmioty
  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży w terminie do dnia 30 listopada 2010 roku od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
  Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
 5. Termin i miejsce składania ofert
  Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2010 roku.
  • korespondencyjnie na adres: Departament Analiz i Nadzoru, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”,
  • bezpośrednio, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5, w godzinach 8.15 – 16.15
 6. Kryteria oceny zgłoszonych ofert
  Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferta powinna zawierać:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
  Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zakres świadczonej pomocy, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe konsultantów będących do dyspozycji dzieci,
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
  Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
  Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Nr 16, poz. 86).
 7. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
  Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:
  • w roku 2008 – 98.490,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży,
  • w roku 2009 – 200.000 zł na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci.
 8. Zastrzeżenie:
  Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Dotacje za rok 2009 (Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci” rozstrzygnięty)

Dotacje za rok 2008 (Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie radykalizacji zachowań dzieci i młodzieży" rozstrzygnięty)

Metryczka

Data publikacji 06.01.2010
Data modyfikacji 07.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Zalewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry