Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi rozstrzygnięty

W dniu 16 grudnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki prac komisji konkursowej powołanej do oceny nadesłanych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie 1 stycznia – 31 marca 2010 r. zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi rozstrzygnięty

Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 1 wniosek - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.. Oferta uzyskała 748 punktów na 780 możliwych (przyznanych przez członków Komisji).

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizację zadania publicznego w formie powierzenia wykonania zadania zlecono Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Oferta Fundacji La Strada zapewnia kompleksową realizację zadania we wskazanych częściach:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania
i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizację powrotu do kraju pochodzenia
(w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), konsultacje prawne, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, dyspozycyjność przez 24h.

Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.

Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.

Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.

Kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 135 000 zł.
 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2009
Data modyfikacji 17.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Prus
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry