Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 28 listopada 2009 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 14 i 19, art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. art. 29 ust. 1 pkt 7Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z późn. zm) oraz art. 33 ust 2, 138 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku.

 1. Rodzaj zadań

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach lub na wodach.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na wsparcie realizacji zadań Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przeznaczyć środki, które określi ustawa budżetowa na rok 2010. W projekcie budżetu na rok 2010 zaplanowano na ten cel kwotę 11.905.000 zł. (w tym 1.752 tys. zł na wydatki majątkowe). Ostateczna wysokość kwoty dotacji będzie znana po opublikowaniu ustawy budżetowej.

 1. Zasady przyznawania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących statutowe zadania w zakresie zapobiegania wypadkom w górach lub na wodach oraz niesienia pomocy w górach lub na wodach ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone.
3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie konkursowego zadania zostanie podzielona pomiędzy organizacje, których oferty zostaną wybrane.
3.3. Złożone oferty muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).
3.4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu.
3.5. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.
3.6. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni, od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania kwoty dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
3.7. Kwota przyznanej dotacji w ramach odpowiedniej umowy, nie może być większa niż 80% planowanych przez organizację całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania.
3.8. Na pokrycie kosztów administracyjnych realizacji zadania, może być przeznaczone do 10% wysokości przyznanej kwoty dotacji. Kosztami kwalifikowanymi do kosztów administracyjnych są: opłaty związane z prowadzeniem biura, koszty obsługi księgowej, zakup, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego.

 1. Termin i warunki realizacji zadań

4.1. Realizacja zadania: 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 210.

4.2. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

4.3. Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

4.4. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w odrębnych umowach.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferty można składać:

 • bezpośrednio , w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5, w godzinach 815 – 1615

lub

 • korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2010 – Ratownictwo górskie i wodne (decyduje data wpływu oferty do siedziby MSWiA).
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

6.1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa MSWiA w oparciu o kryteria:
 

Kryteria formalne:

1) składającym ofertę winien być podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, określony w punkcie 3 podpunkcie 1 niniejszego ogłoszenia

2) złożenie oferty w terminie

3) złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

4) kompletność oferty (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione

5) zgodność działalności statutowej podmiotu składającego ofertę z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu

6) zgodność oferty z założeniami konkursu

Oferty niespełniające, co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 

Kryteria merytoryczne:

1) zgodność złożonej oferty z zakresem zadania

2) doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań

3) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługę administracyjną, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji;

4) efektywność, gospodarność i racjonalność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań

5) udział wkładu własnego podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (minimum 20%);

6) wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.

6.2. Ostateczna informacja o wynikach rozstrzygnięć konkursowych zostanie ogłoszona nie później niż 58 dni po upływie terminu składania ofert, zgodnie z trybem wyboru ofert określonym w zarządzeniu nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. Nr 16, poz. 86).

 1. Na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego przeznaczona została kwota w wysokości:
 • w 2008 roku: 16.880.400 zł, w tym ratownictwo górskie: 13.331.400 zł, ratownictwo wodne: 3.549.000 zł;
 • w 2009 roku: 13.199.000 zł., w tym ratownictwo górskie: 10.410.000 zł , ratownictwo wodne: 2.789.000 zł.
 1. Postanowienie końcowe

MSWiA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 

Metryczka

Data publikacji 28.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Muszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry