Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania pn. Wydanie kalendarza promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 20 października 2009

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Wydanie kalendarza promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce.

§ 1.
Cel zadania

Celem zadania jest wydanie kalendarza promującego historię, kulturę i tradycję zamieszkujących Polskę Ormian.

§ 2.
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
 6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4.
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 9.000 PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 4 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 5.
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie (decyduje data wpływu), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  5. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. Tryb wyboru ofert reguluje zarządzenie nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew.i Adm. Nr 16, poz. 86).
 3. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w §§ 1, 3, 4 i 5. Przy rozpatrywaniu ofert będą również brane pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 7.
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

§ 8.
Informacja o zrealizowanych w latach 2008 i 2009 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2008 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczył na realizację zadania polegającego na wydaniu kalendarza ściennego promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce dotacje w wysokości 6.000,00 zł. W roku 2009 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zlecił realizacji zadania o podobnym charakterze.

§ 9.
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 60 115 39 lub pod adresem poczty elektronicznej: dorota.dobrzynska@mswia.gov.pl.
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8.15 - 16.15.

§ 10.
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 20.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry