Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania pn. Metodologia przygotowania bazy danych - analiza potrzeb i sposoby (kryteria) identyfikacji przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

głoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 3 września 2009

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego z zakresu wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne, i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Metodologia przygotowania bazy danych - analiza potrzeb i sposoby (kryteria) identyfikacji przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim. Wskazanie przesłanek służących określeniu charakteru zdarzenia.

§ 1
Cel zadania

Celem zadania jest wyłonienie instytucji, która opracowałaby metodologię systemu gromadzenia danych o zdarzeniach o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim. Celem opracowywanej bazy będzie monitorowanie zjawisk rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii oraz diagnoza i analiza tych zjawisk w tym ich dynamiki oraz zależności pomiędzy ich występowaniem a wybranymi danymi społeczno - demograficznymi (takimi jak: płeć, wiek, wykształcenie, itp.). Z tego względu konieczne jest wskazanie, jakie dane z zakresu danych makro powinny być zawarte w opisie przypadku. Odrębną kwestią jest określenie jednolitych kryteriów/przesłanek (definicji i pytań) pozwalających zarejestrować, a następnie zakwalifikować dany przypadek jako przejaw rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

Metodologia powinna zawierać kryteria pozwalające zidentyfikować zjawisko oraz opracowany słowniczek terminów wieloznacznych, dzięki któremu można byłoby zakwalifikować daną sytuację jako incydent noszący znamiona rasistowskie, dyskryminacyjne albo ksenofobiczne. Opracowanie powinno opisywać sposób klasyfikowania zdarzenia do odpowiedniego obszaru działania (wolności i prawa człowieka, publikacje i media publiczne, mieszkalnictwo, edukacja, zdrowie, praca, dostęp do dóbr i usług, świadczonych publicznie). W opracowaniu powinien znaleźć się również projekt formularza, który będzie mógł być wykorzystany przy tworzeniu bazy danych.

Metodologia winna przedstawić sposób ujmowania w bazie także przypadków „mowy nienawiści”, w tym przypadków szerzenia treści rasistowskich i antysemickich przy pomocy mediów elektronicznych, ale także przy pomocy słowa drukowanego czy napisów na murach albo dewastacji obiektów służących mniejszościom etnicznym (np. cmentarzom, obiektom kultu religijnego, ośrodków kultury itp.).

Dodatkowo dopuszcza się opracowanie metodologii zbierania informacji o zdarzeniach na kilku poziomach ich dostępności np. media, zawiadomienie Policji, prokuratura - wszczęcie śledztwa lub akt oskarżenia, sąd - wyrok skazujący, itp.

§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkt 4 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić na prawidłowym formularzu:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przeznaczyć środki w wysokości 60.000 PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r.

§ 5
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie w prasie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które spełniają łącznie następujące wymogi formalne:
  1. zostały złożone przez Oferenta, który:
   1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich albo równego traktowania,
   2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich albo równego traktowania,
   3. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
   4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
   5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  2. zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu i są kompletne (oferta wraz z załącznikami) i są podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,
  3. zawierają wszystkie elementy wynikające z § 3, tj.:
   1. szczegółowy opis zadania (w tym informacje nt. miejsca realizacji zadania, posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania (poprzez opisanie zakresu merytorycznego i czasowego pracy oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego), zamiaru odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, miejsca, w którym w przypadku przyznania dotacji umieszczony zostanie zapis „zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”,
   2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
   3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie reprezentujących go osób (dotyczy tylko organizacji pozarządowych),
  4. poszczególne rubryki oferty wypełniono prawidłowo i kompletnie.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6
Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymogów formalnych (określonych w § 3 i 5) oraz merytorycznych realizacji zadania publicznego, które zostały zawarte w ofercie, i na tej podstawie wyłonienie ofert spełniających te kryteria.
 2. Dokonanie oceny merytorycznej przedłożonych ofert spełniających wymogi formalne odbywać się będzie według następujących kryteriów:
  • zgodność nadesłanej oferty z tematem zadania oraz jej kompletność (oferta powinna odnosić się do dwóch komponentów zadania: klasyfikacji danych społeczno-demograficznych oraz sposobu ich gromadzenia),
  • prawidłowość sporządzonej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • ocena proponowanych rozwiązań:
   1. kompletność proponowanej procedury i wskaźniki jej efektywności,
   2. rodzaj narzędzi, jakie Oferent zamierza zastosować,
   3. doświadczenie w przygotowywaniu tego typu opracowań i efektywność ich zastosowania przez zamawiających (referencje).
 3. wyłonienie oferty/ ofert najlepiej spełniającej/ych kryteria formalne i merytoryczne.

§ 7

 1. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości nie później niż 15 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. Wyniki, o których mowa w ust. 1, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl), a zwycięzca/y zostanie/ą poinformowany/i drogą pisemną.

§ 8
Informacja o zrealizowanych w latach 2007 i 2008 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2007 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań publicznych w zakresie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne kwotę 59 975,00 PLN, a w roku 2008 kwotę 55 361,87 PLN. Wszystkie środki zostały przekazane podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2009 nie wydatkowano środków na realizację zadań publicznych w zakresie zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne.

§ 9
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA, pod numerami telefonów (22) 60 115 38, (22) 60 141 36 lub pod adresem poczty elektronicznej: Anna.Malmon@mswia.gov.pl.
 2. Oferty należy składać w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

§ 10
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 03.09.2009
Data modyfikacji 03.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrianna Zielińska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry