Otwarte konkursy ofert

Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 26 maja 2009

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.

§ 1
Cel zadania

Celem zadania jest wsparcie projektów realizowanych na rzecz mniejszości białoruskiej, takich jak: imprezy plenerowe, festyny, koncerty, odczyty, konkursy muzyczne i recytatorskie, projekty multimedialne, wydawnictwa książkowe i muzyczne (priorytetowo zamierza się potraktować wydawnictwa realizowane w języku białoruskim). W ramach zadania planuje się również wesprzeć działania mające na celu poprawę działalności amatorskiego ruchu artystycznego mniejszości białoruskiej w Polsce.

§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informacje o doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 40.800 PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 15 lipca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 5
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  5. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 20 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w § 1, 3, 4 i 5.

§ 7
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

§ 8
Informacja o zrealizowanych w latach 2008 i 2009 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2008 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej kwotę 1.932.583 PLN, a w roku 2009 kwotę 2.005.726,74 PLN.


§ 9
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 60 119 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: wmn.dw@mswia.gov.pl.
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8.15 - 16.15.

§ 10
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 26.05.2009
Data modyfikacji 28.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski
do góry