Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. "Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi"

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 20 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z 2004 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Zadanie obejmuje następujące działania:
Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.
Część B. wspieranie identyfikacji ofiar handlu ludźmi, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, konsultacje prawne, transport ofiary na terenie kraju, dyspozycyjność przez 24h.
Część C. interwencja kryzysowa, dyspozycyjność przez 24h.
Część D. prowadzenie schroniska dla ofiar handlu ludźmi - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.
Część E. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
Część F. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowywanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty).

Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiary/świadka handlu ludźmi, zarówno polskiej jak i cudzoziemskiej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania przewiduje środki w wysokości 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

Uprawnione podmioty
Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi:

 1. jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 cyt. Ustawy, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
 2. posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,
 3. zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania w cz. merytorycznej – koordynatora projektu, konsultanta ds. interwencji, kierownika schroniska, wychowów/opiekunów, pracowników socjalnych, 
 4. posiada etatowego menedżera do obsługi projektu, który zagwarantuje rzetelną obsługę administracyjną oraz etatowego koordynatora finansowego,
 5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
 6. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

Termin i warunki realizacji zadania
Przedmiotowe zadania ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02 - 591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi”.

Kryteria oceny zgłoszonych ofert
Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Oferta powinna zawierać: 

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane zakresy działań),
 4. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł.

Do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.


Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert
W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej: Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax (22) 60-145-56. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl.
W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 20.02.2009
Data modyfikacji 20.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mirecki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry