Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. "program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi"

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 4 lutego 2009 r.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie kwiecień-grudzień 2009 roku zadania publicznego:

program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi.

Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SWiA. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiary handlu ludźmi (cudzoziemca), korzystającej z wizy pobytowej w związku z czasem na zastanowienie się lub też zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z podjętą współpracą z właściwymi władzami.

Zadanie obejmuje następujące działania:
Część A. zapewnienie całodobowego bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), całodzienne wyżywienie, dyspozycyjność przez 24h.
Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizację powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu z zgoda ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), konsultacje dla pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowych, dyspozycyjność przez 24h.
Część C. konsultacje prawne, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu; dyspozycyjność przez 24h.

Dopuszcza się złożenie oferty przez kilka podmiotów współpracujących na podstawie umowy partnerskiej, w której wskazany jest podmiot upoważniony do reprezentowania przy realizacji zadania. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru wariantu, który będzie gwarantował kompleksową realizację zadania.

I. Informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki w wysokości 100.000 PLN.
 2. Czas realizacji zadania obejmuje okres od 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2009.

II. Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane zakresy działań),
 4. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego, umowę potwierdzającą partnerską współpracę przy realizacji zadania i wskazującą jeden podmiot upoważniony do reprezentowania.

III. Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi”.
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
  2. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą , zdolną do realizacji zadania,
  3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  5. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania (w całości lub w poszczególnych częściach), powinni załączyć do oferty, dokumenty (umowa o współpracy) potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania (w danej części lub w całości) we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem.

IV. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 10 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie SWiA zlecania zadań publicznych.

Podstawą wyboru ofert jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt. II-III.

V. Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej, pod numerami telefonów: (22) 60 145 51, 60 145 54 lub adresem poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 04.02.2009
Data modyfikacji 05.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mirecki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry