Otwarte konkursy ofert

Konkurs na zlecenie zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży"

ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej z dnia 16 stycznia 2009 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

„Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży”

Zadanie dotyczy m.in.:

 • organizowania i propagowania sportu jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie z grup ryzyka,
 • kreowania właściwych postaw uczestnika imprez masowych (m.in. budowanie przyjaznego podejścia do innych niż własny klubów sportowych, propagowanie właściwego modelu kibica – przeciwwagi dla chuligana),
 • aktywizacji wolontariatu w dziedzinie wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, w szczególności w obszarze propagowania i rozwoju kultury fizycznej,
 • prowadzenia akcji i kampanii promujących właściwe postawy zgodne z prawem i normami społecznymi, w szczególności związanych z udziałem w imprezach sportowych w duchu idei „fair play”.

Zadanie to obejmuje działania mające na celu przede wszystkim zredukowanie poziomu agresji i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie młodym ludziom udziału w różnych formach aktywności fizycznej. Zadanie to ma na celu rozpowszechnienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, właściwych postaw uczestnika sportowych imprez masowych.

Realizacja zadania powinna przede wszystkim przyczyniać się do zapewnienia młodym osobom możliwości bezpiecznego udziału w różnego typu imprezach sportowych.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

Uprawnione podmioty
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Termin i warunki realizacji zadania
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2009 roku od dnia podpisania umowy o realizację zadania publicznego.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2009 roku na adres: Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży”.

Kryteria oceny zgłoszonych ofert

Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 • Oferta powinna zawierać:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zdania z innych źródeł.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • atrakcyjność działań w ramach projektu
  • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.

Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 84 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych.

Zastrzeżenie:
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.01.2009
Data modyfikacji 16.01.2009
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry