Otwarte konkursy ofert

Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza z dn. 30 października 2008 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci.

Zadanie dotyczy:

 • prowadzenia ogólnopolskiego bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci;
 • realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci.

Zadanie to ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci poprzez umożliwienie im uzyskania kompleksowej pomocy oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do zapewnienia młodym ludziom specjalistycznej pomocy w szczególności pedagogicznej, psychologicznej, lekarskiej, prawniczej, a także do wypracowania skutecznych mechanizmów reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia młodych ludzi.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł).

Uprawnione podmioty
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Termin i warunki realizacji zadania
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane na rzecz dzieci w terminie do dnia 30 września 2009 roku od dnia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 1 grudnia 2008 r. na adres: Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”.

Kryteria oceny zgłoszonych ofert
Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zdania z innych źródeł.

Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:

 • zakres świadczonej pomocy, w tym w szczególności liczba oraz przygotowanie zawodowe konsultantów będących do dyspozycji dzieci,
 • zasięg oddziaływania społecznego (liczba odbiorców projektu),
 • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.

Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Nr 13, poz. 45 z późn. zm.).

Zastrzeżenie:
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 30.10.2008
Data modyfikacji 30.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry