Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 7 sierpnia 2008 r.

W wyniku ogłoszonych w dniu 7 sierpnia 2008 r. - na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) - otwartych konkursów ofert, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecił realizację następujących zadań:

 1. Wydanie kalendarza promującego historię, tradycję i dzień dzisiejszy mniejszości ormiańskiej w Polsce:
  • Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (tytuł zadania: „Kalendarz ścienny na 2009 rok poświęcony polskim Ormianom”);
 2. Podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej w Polsce:
  • Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł zadania „Dzień kultury tatarskiej”);
 3. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej:
  • Związkowi Młodzieży Białoruskiej (tytuł zadania: „Wydanie płyty CD z okazji piętnastej edycji Festiwalu Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „Bardauskaja Vosień”),
  • Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” (tytuł zadania: „Słownik języka bielsko-podlaszskiego (na podstawie gwary wsi Chraboły i przedmieścia Studziwody),
  • Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” (tytuł zadania: „BIELSKI HOSTINEC” pismo krajoznawczo-kulturalne, Biblioteka Bielskiego Hostinca”),
  • Stowarzyszeniu Villa Sokrates (tytuł zadania: „Wydanie książki Sokrata Janowicza pt. „Chatniaje stahoddzie”),
  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżach (tytuł zadania: „XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”),
  • Białoruskiemu Stowarzyszeniu Literackiemu „Białowieża” (tytuł zadania: „Wydanie zbioru opowiadań Miry Łukszy „Historie z tego świata” (w języku białoruskim”),
  • Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego ”AB-BA” (tytuł zadania: „Wykonanie gier planszowych w języku białoruskim”);
 4. Działalność wydawniczą służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości łemkowskiej w Polsce:
  • Klubowi Patriotów Łemkowszczyzny (tytuł zadania: „Panteon twórców łemkowskich”);
 5. Promowanie używania przed organami gminy języka mniejszości lub języka regionalnego, jako języka pomocniczego oraz używania dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości:
  • Związkowi Młodzieży Białoruskiej (tytuł zadania: „Organizacja i przeprowadzenie konferencji pn. „Dwujęzyczne nazwy w Unii Europejskiej – możliwości i szanse”, mającej na celu wskazanie na przykładach możliwości wprowadzenia języka białoruskiego jako pomocniczego oraz wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości”),
  • Towarzystwu Społeczno–Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (tytuł zadania: „Dwujęzyczna Europa – Wystawa Fotograficzna, Zweisprachiges Europa - Fotoausstellung”).

Metryczka

Data publikacji 17.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry