Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania pn. program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza z dn. 10 października 2008 r.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego:

program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi.

Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SWiA
Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb ofiary handlu ludźmi (cudzoziemca), w szczególności osób korzystających z wizy pobytowej w związku z czasem na zastanowienie się lub też zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z podjętą współpracą z właściwymi władzami.

Zadanie obejmuje następujące działania:
Cz. A. zapewnienie całodobowego bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), całodzienne wyżywienie
Cz. B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych (ubranie, środki higieniczne), podstawową opiekę medyczną, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, organizację powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu z zgoda ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), konsultacje dla pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowych, dyspozycyjność przez 24h.
Cz. C. konsultacje prawne, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu; dyspozycyjność przez 24h.

Każda z części może być realizowana niezależnie przez organizację.

I. Informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki w wysokości 150.000 PLN. Możliwe jest przyznanie do trzech dotacji, w ramach tej kwoty, dla organizacji realizujących ww. zadanie,
 2. Czas realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

II. Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
 4. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

III. Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program wsparcia i ochrony ofiar/świadka handlu ludźmi”.
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
  2. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą , zdolną do realizacji zadania,
  3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  4. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  5. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania (w całości lub w poszczególnych częściach), powinni załączyć do oferty, dokumenty (umowa o współpracy) potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania (w danej części lub w całości) we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem.

IV. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 8 lipca 2005 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie SWiA zlecania zadań publicznych (Dz. Urz. Nr 13, poz. 45 z późn. zm.). Wyniki konkursu podane będą nie później niż 30 dni po upływie terminu składania ofert .

Podstawą wyboru ofert jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt. II-III.

V. Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu do Spraw Handlu Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej, pod numerami telefonów:
(22) 60 145 51, 60 145 54 lub adresem poczty elektronicznej: zespol.handel@mswia.gov.pl.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającem.

Metryczka

Data publikacji 10.10.2008
Data modyfikacji 10.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mirecki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry