Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację zadania pn. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza z dn. 7 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Wsparcie projektów kulturalnych służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej.

§ 1
Cel zadania

Celem zadania jest wsparcie projektów realizowanych na rzecz mniejszości białoruskiej, takich jak: imprezy plenerowe, festyny, koncerty, odczyty, konkursy muzyczne i recytatorskie, wydawnictwa książkowe i muzyczne (priorytetowo zamierza się potraktować wydawnictwa realizowane w języku białoruskim). W ramach zadania zamierza się również wesprzeć działania mające na celu poprawę działalności amatorskiego ruchu artystycznego mniejszości białoruskiej w Polsce.

§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania lub zadań z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 66.000 PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 20 września 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 5
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju kultury,
  2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu wspierania rozwoju kultury mniejszości białoruskiej,
  3. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  6. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 20 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w § 1, 3, 4 i 5.

§ 7
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

§ 8
Informacja o zrealizowanych w latach 2007 i 2008 zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2007 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło na realizację zadań służących podtrzymywaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej kwotę 1.902.887,50 PLN, a w roku 2008 kwotę 1.861.583 PLN.

§ 9
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerem telefonu (22) 60 119 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: wmn.dw@mswia.gov.pl
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w siedzibie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, przy ulicy Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8.15 - 16.15.

§ 10
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 04.08.2008
Data modyfikacji 07.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry